Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działające na terenie Miasta Milanówka - do zgłaszania kandydatur na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r. w wypoczynku dzieci i młodzieży. (Zarządzenie Nr 74/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 28 maja 2012 r.).
I. Informacje ogólne

  1. Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji konkursowej, stanowiący Załącznik do Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 (Uchwała Nr 114/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.)
  2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

II . Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie Miasta Milanówka, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

  1. Udział w posiedzeniach Komisji;
  2. Zapoznanie się z ofertami;
  3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
  4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Programie Współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2012;
  5. Podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej.

IV.  Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciesielka@milanowek.pl  w terminie do dnia 12 czerwca 2012 roku.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki


Wersja do druku