Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację IX zadania publicznego w 2015 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1118, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację IX zadania publicznego w 2015 roku.

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:Zadanie IX - Rok Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku, w tym: włączenie się w obchody Roku Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku poprzez: organizację wystaw, koncertów i warsztatów upowszechniających i pielęgnujących pamięć o Feliksie Dzierżanowskim, wspieranie publikacji książkowych związanych z osobą Feliksa Dzierżanowskiego.

Termin realizacji zadania: okres od 22 października 2015 r. do 31grudnia 2015 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2015 r.:
Zadanie IX - 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy)

2. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1118, z późn. zm.)

3. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.

4. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.

6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

8. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl.

9. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1118, z późn. zm.)

10. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 15 października 2015 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

11. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.

12. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

13. Otwarcie ofert odbędzie się 16 października 2015 r. o godz. 9:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

14. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 20 października 2015 r.

15. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.

16. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

17. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

18. W 2013 r. i 2014 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację ww. zadania odpowiednio: kwoty 0,00 zł i 0,00 zł.


Pliki do pobrania:


Wersja do druku