Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Otwarte konkursy ofert

OGŁOSZENIE o naborze wniosków w Otwartym Konkursie Ofert na realizację I zadania publicznego w 2016 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. 2015 poz. 1339) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację I zadania publicznego w 2016 roku.

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innympodmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie I - Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dziecii młodzieży, w tym:

  • wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzindysfunkcyjnych i dyspanseryjnych;
  • wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dążące do usamodzielnienia się i integracji

Termin realizacji zadania: okres od 18 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2016 r.:

Zadanie I - 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł)

2. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2015 poz. 1339).

3. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.

4. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitychkosztów realizacji zadania.

5. Do oferty musi być dołączone zgłoszenie wypoczynku do Kuratorium Oświatyw Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

6. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacjązadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczeniarealizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego OtwartegoKonkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środkówpublicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawiewzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, orazwzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

9. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl.

10. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2015 poz. 1339).

11. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w kopercie,za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 5 stycznia 2016 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert oraz adres mailowy do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tymterminie nie będą brały udziału w konkursie.

12. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.13. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

14. Otwarcie ofert odbędzie się 7 stycznia 2016 r. o godz. 9:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

15. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 12 stycznia 2015 r.

16. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przezoferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonaniazadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.

17. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

18. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środkówprzeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkościdofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

19. W 2014 r. i 2015 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:

  • Z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży kwoty 16 000,00 zł i 16 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska


Pliki do pobrania:


Wersja do druku