Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze wniosków w Otwartym Konkursie Ofert na realizację III zadania publicznego w 2016 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację III zadania publicznego w 2016 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie III - Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych, obejmujące:

 • upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych,
 • wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej,
 • wspieranie publikacji o tematyce lokalnej,
 • edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta,
 • edukacja na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej,
 • działania propagujące ideę Miasta Ogrodu,
 • wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze,
 • wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych,
 • wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe,
 • organizację wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach XI edycji Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku.

Termin realizacji zadania: okres od 18 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2016 r.:

Zadanie III - 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy)

 1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239).
 2. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.
 3. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane
  z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione
  do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających
  z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione
  do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
  do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 7. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta
  oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl.
 8. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239).
 9. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w kopercie,
  za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 23 marca 2016 r. do godz. 16:00
  na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert oraz adresem mailowy do organizacji. Oferty, które wpłyną
  do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 10. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 11. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 12. Otwarcie ofert odbędzie się 24 marca 2016 r. o godz. 9:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.
 13. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 31 marca 2016 r.
 14. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.
 15. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 16. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 17. W 2014 r. i 2015 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:
  • Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych kwoty: 67 000,00 zł i 69 545,00 zł.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku