Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze wniosków w Otwartym Konkursie Ofert na realizację V i VI zadania publicznego w 2016 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację V i VI zadania publicznego w 2016 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie V – Zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dzieci uczęszczających do publicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek, obejmujące:

 • zorganizowanie i przeprowadzanie zajęć terapii integracji sensorycznej.

Termin realizacji zadania: okres od 16 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2016 r.:

Zadanie V - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

W 2014 r. i 2015 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:

 • Zajęcia terapii integracji sensorycznej dla dzieci uczęszczających do publicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek, kwoty: 0,00 zł i 0,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się 18 kwietnia 2015 r. o godz. 10:30 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

Zadanie VI – Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujące:

 • działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • wsparcie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia,
 • działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych,
 • działania dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji zadania: okres od 16 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert: do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2016 r.:

Zadanie VI - 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

W 2014 r. i 2015 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:

 • Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych kwoty: 45 000,00 zł i 43 000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się 18 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

 1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
 2. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.
 3. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane
  z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione
  do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających
  z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione
  do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
  do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 7. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta
  oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl w zakładce organizacje pozarządowe.
 8. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239).
 9. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w kopercie,
  za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Urząd Miasta Milanówka,
  ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert zadanie V lub VI oraz adresem mailowy do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 10. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 11. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 12. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 25 kwietnia 2016 r.
 13. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.
 14. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 15. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
Pliki do pobrania:

Wersja do druku