Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze wniosków w Otwartym Konkursie Ofert na realizację VII zadania publicznego w 2016 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację VII zadania publicznego w 2016 roku.

 1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie VII - Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

 • wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych,
 • wspieranie różnych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dążące do usamodzielnienia się i integracji.

Termin realizacji zadania: okres od 20 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2016 r.:

Zadanie VII - 64 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące)

 1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239).
 2. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.
 3. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 4. Do oferty musi być dołączony program Profilaktyczny przeciw Uzależnieniom realizowany podczas wyjazdu oraz informacja o zgłoszeniu wypoczynku do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.
 5. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 8. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl.
 9. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239).
 10. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 10:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert oraz adresem mailowy do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 11. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 12. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 13. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 maja 2016 r. o godz. 11:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.
 14. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r.
 15. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.
 16. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 17. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 18. W 2014 r. i 2015 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:
 • Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży kwoty: 85 000,00 zł i 46 000,00 zł.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku