Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze wniosków w Otwartym Konkursie Ofert na realizację VIII zadania publicznego w 2016 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację VIII zadania publicznego w 2016 roku.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:

Zadanie VIII - Z zakresu ekologii i ochrony środowiska, w tym:

 • wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców Milanówka,
 • wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Termin realizacji zadania: okres od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2016 r.:

Zadanie VIII - 6 710,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych)

 1. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).
 2. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.
 3. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego, oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 7. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl.
 8. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).
 9. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 13 lipca 2016 r. na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert oraz adresem mailowy do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 10. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.
 11. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 12. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18 lipca 2016 r. o godz. 11:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.
 13. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 22 lipca 2016 r.
 14. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.
 15. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 16. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 17. W 2014 r. i 2015 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:
 • Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży kwoty: 10 000,00 zł i 0,00 zł.

Burmistrz Miasta Milanówka


Wiesława Kwiatkowska

 

Pliki do pobrania:

Wersja do druku