Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację I zadania publicznego w 2018 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację I zadania publicznego w 2018 roku.

1. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparcia realizacji następujących zadań publicznych:
Zadanie I - Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

  • wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych;
  • wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dążące do usamodzielnienia się i integracji.

Termin realizacji zadania: okres od 11 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2018 r.:

Zadanie I - 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych)

2. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.).

3. Warunkiem przyznania dotacji jest realizacja zadania na rzecz mieszkańców Milanówka.

4. Dofinansowanie ze środków Miasta Milanówka nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.

5. Wkład rzeczowy nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

6. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania. Faktury, rachunki, listy płac i inne dokumenty przedstawione do rozliczenia realizacji zadań publicznych Gminy Milanówek wynikających z niniejszego Otwartego Konkursu Ofert nie mogą być równocześnie przedstawione do rozliczenia z innych środków publicznych pochodzących od innych jednostek sektora finansów publicznych.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

9. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej miasta www.milanowek.pl.

10. Do oferty w pkt. II.1 dotyczącym danych oferenta proszę dopisać numer rachunku bankowego oferenta.

11. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.).

12. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 2 stycznia 2018 r. do godz. 16:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: otwarty konkurs ofert, nazwą zadania oraz adresem mailowy do organizacji. Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

13. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą rozpatrywane.

14. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

15. Otwarcie ofert odbędzie się 3 stycznia 2018 r. o godz. 9:00 w Zespole ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.

16. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 9 stycznia 2017 r.

17. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.

18. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

19. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

20. W 2016 r. i 2017 r. Gmina Milanówek przeznaczyła na realizację zadania odpowiednio:

  • Z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży kwoty 16 000,00 zł i 16 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:


Wersja do druku