Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminą Milanówek

data wytworzenia: piątek, 29 stycznia 2016,
data aktualizacji: środa, 24 lutego 2016

Informujemy, że wkrótce rozpocznie się rekrutacja do publicznego przedszkola oraz do publicznych szkól podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017. Grudniowe zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadziły kilka nowych zasad regulujących w głównej mierze wychowania przedszkolnego. 

Oto te, które dotyczą nadchodzącego roku szkolnego:

 • możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci od 3 do 5 roku życia,
 • obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie,
 • obowiązek szkolny od 7 roku życia,
 • prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia pod warunkiem: odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku nieskorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego,
 • obowiązek gminy do zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom cztero-, pięcio- i sześcioletnim zamieszkałym w Milanówku.

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola nr 1 w Milanówku, ul. Fiderkiewicza 43

Do Przedszkola nr 1 w Milanówku są przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie Milanówka. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Dyrektor Przedszkola, który powołuje komisję rekrutacyjną oraz wyznacza przewodniczącego. W przypadku większej liczby kandydatów z terenu gminy niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 20c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.):

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami będą brane kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w Uchwale Nr 15/IV/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1 w Milanówku w pierwszej kolejności składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie od 1 marca 2016 r. do 9 marca 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola został określony w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 13/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rekrutacja do milanowskich szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z procesem rekrutacji, z urzędu są przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), kandydaci zamieszkali poza jej obwodem, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Dla kandytów zamieszkałych poza obwodem przepisy ustawy o systemie oświaty nakazują dyrektorowi danej szkoły przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne.

Kryteria, które będą brane pod uwagę w tym postępowaniu określa Uchwała nr 111/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych milanowskich publicznych szkół podstawowych został określony w Załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 13/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 28 stycznia 2016 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych  publicznych gimnazjów określa Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

Katarzyna Wąsińska-Jano
Kierownik Referatu Oświaty

« Wróć do listy aktualności