Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2012/2013

data wytworzenia: poniedziałek, 3 września 2012,
data aktualizacji: poniedziałek, 3 września 2012

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałą Nr 179/ XVIII / 08 Rady Miasta Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek, stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Milanówek, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna,
 • lub wystąpiło zdarzenie losowe

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia. Aktualnie miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł, a od października 2012 r. miesięczna kwota dochodu na osobę nie może być większa niż 456 zł netto.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2012 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
- od 3 do 15 września 2012 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych,
- od 3 września do 15 października 2012 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45.
(wzór wniosku)

Pomoc materialna przysługuje:
1.    Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2.    Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauczania.
3.    Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4.    Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
5.    Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Do wniosku należy dołączyć:
1)    Dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny, np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (NETTO)
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne),
 • zaświadczenie o uzyskanym dodatku mieszkaniowym
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne,

2)    oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („zostałem pouczony
o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”), (wzór oświadczenia).

 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy)
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),

3)    Każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.
4)    W przypadku uczniów pobierających naukę poza terenem Gminy Milanówek należy dodatkowo dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki.
5)    Oświadczenie o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne.(wzór oświadczenia).
Osobą udzielającą informacji dotyczących stypendiów jest:

 • Katarzyna Wąsińska-Jano
 • Bożena Ciesielka

tel. 022 758-30-61 wew. 185
Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w Referacie Oświaty Urzędu Miasta w Milanówku, ul. Kościuszki 45, codziennie w godz. 8.00 – 16.00.

« Wróć do listy aktualności