Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zasady Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

1. Misja Programu „Równać Szanse”

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych (w tym także celów edukacyjnych).

2. Cel Regionalnego Konkursu Grantowego

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodzieży:

 • umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;
 • umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

 

a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i placówek pozaszkolnych realizujących projekt:

 • umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych,
 • umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

 

3. Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej

 • dotacje do 7 000 zł przyznawane na okres 6 miesięcy
 • szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów.

4. Podmioty uprawnione do startowania w konkursie

(dotyczy tylko podmiotów ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców)

-          organizacje pozarządowe

-          domy kultury

-          biblioteki gminne

-          nieformalne grupy dorosłych, które w momencie składania wniosku zadeklarują założenie (do końca realizacji projektu) lokalnej organizacji pozarządowej, która będzie kontynuowała działania podjęte w ramach projektu.

Uwaga:

 • O dotację nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach Programu „Równać Szanse” (kończące się po 1 XI 2013 r.).
 • Podmioty  mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 000 mieszkańców.
 • O dotacje nie mogą ubiegać się szkoły.

 

5. Termin realizacji projektu

Dotacje będą przyznawane na projekty minimum sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 31 lipca 2014 r.

 

6. Adresaci (beneficjenci) projektów

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

7. Projekty powinny:

 • zawierać elementy diagnozy lokalnego środowiska, namysłu nad potrzebami, problemami i możliwościami działania angażującymi młodzież;
 • włączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu;
 • angażować partnerów (współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami samorządowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szkołami);
 • tworzyć spójny  cykl działań.

 

Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego) - jako wkład własny rozumiane jest pokrycie części kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel środków finansowych pozostających w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak również racjonalnie wyceniony wkład własny organizacji składającej wniosek w postaci pracy, udostępnienia lokalu, środków transportu itp.

Dotacje nie będą przyznawane na:

-          pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu;

-          organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia);

-          koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty);

-          pomoc charytatywną;

-          organizację typowych form wypoczynku zimowego młodzieży;

-          stypendia i mini-dotacje.

 

Ewentualne wydatki na zakup sprzętu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania) i remonty nie mogą przekroczyć łącznie 30% kwoty dotacji, o jaką ubiega się organizacja wnioskująca.

 

Podatnicy podatku VAT rozliczają dotację w kwotach netto.

 

W budżecie projektu aplikujący winni uwzględnić koszty obsługi projektu w wysokości nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty (telefon, poczta, koszty obsługi konta bankowego, dojazdy na szkolenie).

 

Dotacja będzie przekazana dotowanym podmiotom 10 stycznia 2014 r.

 

8. Procedura składania wniosków

 

Termin rejestracji wniosków: do 10 października 2013 r.

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.

 

Wszelkich informacji o konkursie udzielają Partnerzy Regionalni:

 

Dotyczy województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego

Stowarzyszenie Tratwa

10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1

Adres e-mailowy: tratwa@tratwa.pl

Informacje o programie – tel. 89 513 17 46

 

Dotyczy województw: lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku

76 – 200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 7 / 25

Adres e-mailowy: slupsk@wolontariat.org.pl

Informacje o programie – tel. 59 840 13 70;  59 841 45 40; 601 145 574

bezpłatna infolinia 0 800 300 594

 

Dotyczy województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

20 – 113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5

Adres e-mailowy: lublin@wolontariat.org.pl

Informacje o programie – tel. 81 534 26 52; 81 532 45 45

 

Dotyczy województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

45-082 Opole, ul. Barlickiego 5

Adres e-mailowy: rsz.tak@gmail.com

Informacje o programie – tel. 784 93 69 96; 600 967 050;

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 listopada 2013 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

 

Aplikujący, którym Regionalne Komisje Ekspertów przyznają dotacje, będą zobligowani do uczestnictwa koordynatora projektu* w szkoleniach organizowanych w terminach:

 • 29 listopada - 1 grudnia 2013 r. – Warszawa, Kraków,
 • 6 - 8 grudnia 2013 r. – Poznań, Warszawa,

 

oraz do wypełnienia do 20 grudnia 2013 ankiety ewaluacyjnej.

 

Uwaga! Uczestnictwo w szkoleniu i wypełnienie ankiety jest warunkiem otrzymania dotacji.

Na szkolenie koordynatorzy nagrodzonych projektów przywożą podpisaną wersję papierową projektu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 1. aktualny wyciąg z KRS albo innego rejestru, w przypadku bibliotek i domów kultury akt nadania numeru REGON lub akt założycielski, a w przypadku grupy niesformalizowanej opis historii powstania  i dotychczasowych działań grupy,
 2. sprawozdanie merytoryczne lub inna informacja o działaniach wnioskodawcy za rok 2012,

c.   dwie rekomendacje od osób lub instytucji lokalnych (tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa nieformalna),

d.   deklaracja właściciela konta bankowego o jego udostępnieniu w przypadku bibliotek gminnych i gminnych domów kultury (jeżeli właścicielem konta nie jest wnioskodawca) oraz grup nieformalnych.

 

9. Informacje dodatkowe

 • Elektroniczny system naboru wniosków, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.
 • Ponadto informacji o programie udziela Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży telefonicznie (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl

 

 

 

 * w rozumieniu Programu „Równać Szanse” koordynator jest osobą, która prowadzi projekt przez okres minimum 6 m-cy, jest odpowiedzialna za sporządzenie końcowego raportu merytorycznego, wypelnienie początkowej i końcowej ankiety ewaluacyjnej oraz uczestniczy w szkoleniu w ramach Programu „RS”.

 


Wersja do druku