Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXX Sesja rady Miasta Milanówka - 26 września 2013 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA MILANÓWKA
zawiadamia mieszkańców o zwołaniu
XXX SESJI
VI kadencji Rady Miasta Milanówka

w dniu 26 września 2013 r. (czwartek), o godz. 16.00
w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45


Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
4. Informacja na temat działalności Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.
5. Sprawozdanie Burmistrza.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 20l3 - 2021,
b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2013 rok,
c) zabezpieczenia środków na inwestycje finansowane częściowo ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
d) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do 3 lat, zabudowanej nieruchomości przy ul. Warszawskiej 36,
e) udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek,
f) wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty na kapitał rezerwowy Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku w celu częściowego pokrycia straty bilansowej za 2012 rok.

7. Rozpatrzenie skarg na Burmistrza Miasta Milanówka.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie XXX Sesji Rady miasta Milanówka.


Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka


mgr Maria Sobczak


Wersja do druku