Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 04-10-2016, Bruno
Witam,

Proszę o informacje o powód braku odpowiedzi?

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przesłanie pytania do Burmistrza w dniu 04-09-2016 23:44:21 za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie www.milanowek.pl.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Z poważaniem,
Sekretariat Burmistrza Miasta Milanówka

Prosimy nie odpowiadać na niniejszą korespondencję, która jest wyłącznie automatycznym potwierdzeniem otrzymania Państwa zapytania.

--

Kategoria pytania: Bezpieczeństwo i utrzymanie porządku
Treść pytania: Szanowna Pani Burmistrz,
Zapytanie dotyczy baru którego działalność znajduje się na ul.Grudowskiej.
Czy organ który wydał pozwolenie na sprzedaż alkocholu w/w działalności w jakimś stopniu ponosi odpowiedzialności za podjętą decyzje i sprawuje na tym kontrole?
Lokal o którym jest mowa dostarcza okolicznym mieszkańca notorycznym zakłucaniem spkoju nocnego.
Wzywanie stróżów prawa nie przynosi rezultatów, poniważ nastepnego dnia działalności znow po 22 poczyna sobie w najlepsze do ostatniego klienta. Domniemywać można, że Burmistrz nie ma wglądu do interwancji w lokalach którym wydał pozwolenie lub nie jest zainteresowany w przywruceniu spokoju i wyciagniecia wniosków.
To że właściciel ma jedyny cel żeby jak najwięcej zarobić jest zrozumiałe. To że brak jest w tym kultury i posznowania w obyciu i braku wiadzy o obyczajowym spokuj nocny od 22, jest niestety przykre ale mające swoje konsekwencje. Natomiast to że władza na liczne zgłoszenia nie umie sobie poradzić, jest niezrozumiałe.
Działalność funkcje bez żadnej kontroli organu który wydal pozwolenie na sprzedaż alkocholu.
Nagminna łamana jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości, co powinno być podstawą do cofnięcia decyzji. Sprzedaż alkocholu odbywa się w z naruszeniem spokuju nocnego i oferowna jest osobą nietrzeźwym.
Dlaczego władze nie dbają o zagwarantowanie odpoczynku i spokoju nocnego po 22.
Proszę o działania które pozwolą po 22 spokojnie żyć.
Odpowiedź 07-10-2016

Szanowny Mieszkańcu,
Na wstępie chciałbym wyjaśnić, że prowadzenie działalności gastronomicznej stanowi działalność gospodarczą, prowadzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy „podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”.
Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną,  może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzone przez Ministra Gospodarki; wpis ten stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności. Natomiast Burmistrz nie wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej tego typu. Nie ma również uprawnień do określenia godzin, w których lokal gastronomiczny może działać.
Burmistrz Miasta Milanówka wydaje natomiast zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). Przepisy tej ustawy nie upoważniają jednak Burmistrza do określenia godzin, w jakich może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Nie mam więc możliwości ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w przedmiotowym lokalu, zarówno w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych, jak i w warunkach funkcjonowania baru.
Następnie chciałbym wyjaśnić, że powszechnie obowiązujące przepisy nie wprowadzają  pojęcia ciszy nocnej i nie regulują w jakich godzinach cisza taka obowiązuje. Jest to pojęcie zwyczajowe, ale na tej podstawie nie można stwierdzić, że ktoś dopuszcza się złamania obowiązujących przepisów.
Niemniej jednak mając na uwadze prawo mieszkańców Milanówka do życia i wypoczynku w spokoju Burmistrz Miasta Milanówka wydała polecenie Straży Miejskiej w Milanówku o objęcie okolic skrzyżowania ul. Warszawskiej i Grudowskiej oraz działającego tam baru szczególnym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa i spokoju. Nadmieniam, że zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.) „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm.) funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia. Dlatego też, w związku z powtarzającymi się informacjami o zakłócaniu ciszy Burmistrz Miasta Milanówka poleciła funkcjonariuszom korzystanie z przysługujących im uprawnień. Zwróciłam się również z prośbą do komendanta Posterunku Policji w Milanówku o podejmowanie analogicznych działań przez funkcjonariuszy tej formacji. Na skutek działań Policji do Burmistrza Miasta Milanówka został przez ten organ złożony wniosek o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Obecnie postępowanie w tym zakresie jest prowadzone przez właściwego pracownika Urzędu Miasta.
Chcąc wskazać Panu wszelkie możliwe kierunki działań pragnę dodać, że uciążliwości związane z działaniem baru mogą być ograniczane nie tylko w drodze działań podejmowanych przez organy administracji publicznej, lecz również na drodze cywilnoprawnej. Działanie takie narusza bowiem stosunki dobrosąsiedzkie. Zaś zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Osoby, których zdaniem funkcjonowanie baru powoduje nadmierne uciążliwości, mogą więc również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
Burmistrz Miasta Milanówka, jako organ administracji publicznej jest zobowiązana do działania na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów. Nie może więc zabronić działalności gastronomicznej, nie mając ku temu podstaw prawnych. Pani Burmistrz podjęłam i będzie podejmować działania, do których upoważniają ją obowiązujące przepisy i będzie dążyć do zapewnienia harmonijnego i spokojnego współżycia wszystkich mieszkańców Milanówka.
Natomiast w zakresie braku odpowiedzi w terminie wskazanym na stronie internetowej Miasta Milanówka chciałbym wyjaśnić, że spowodowany był on faktem, iż Urząd był w posiadaniu informacji ustnej o zamiarze złożenia przez Policję wniosku o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Chcąc przekazać kompleksowe i sprawdzone informacje, oczekiwaliśmy na złożenie formalnego wniosku.


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 04-09-2016, Bruno
Szanowna Pani Burmistrz,
Zapytanie dotyczy baru którego działalność znajduje się na ul.Grudowskiej.
Czy organ który wydał pozwolenie na sprzedaż alkocholu w/w działalności w jakimś stopniu ponosi odpowiedzialności za podjętą decyzje i sprawuje na tym kontrole?
Lokal o którym jest mowa dostarcza okolicznym mieszkańca notorycznym zakłucaniem spkoju nocnego.
Wzywanie stróżów prawa nie przynosi rezultatów, poniważ nastepnego dnia działalności znow po 22 poczyna sobie w najlepsze do ostatniego klienta. Domniemywać można, że Burmistrz nie ma wglądu do interwancji w lokalach którym wydał pozwolenie lub nie jest zainteresowany w przywruceniu spokoju i wyciagniecia wniosków.
To że właściciel ma jedyny cel żeby jak najwięcej zarobić jest zrozumiałe. To że brak jest w tym kultury i posznowania w obyciu i braku wiadzy o obyczajowym spokuj nocny od 22, jest niestety przykre ale mające swoje konsekwencje. Natomiast to że władza na liczne zgłoszenia nie umie sobie poradzić, jest niezrozumiałe.
Działalność funkcje bez żadnej kontroli organu który wydal pozwolenie na sprzedaż alkocholu.
Nagminna łamana jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości, co powinno być podstawą do cofnięcia decyzji. Sprzedaż alkocholu odbywa się w z naruszeniem spokuju nocnego i oferowna jest osobą nietrzeźwym.
Dlaczego władze nie dbają o zagwarantowanie odpoczynku i spokoju nocnego po 22.
Proszę o działania które pozwolą po 22 spokojnie żyć.
Odpowiedź 07-10-2016

Szanowny Mieszkańcu,
Na wstępie chciałbym wyjaśnić, że prowadzenie działalności gastronomicznej stanowi działalność gospodarczą, prowadzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy „podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”.
Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną,  może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzone przez Ministra Gospodarki; wpis ten stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności. Natomiast Burmistrz nie wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej tego typu. Nie ma również uprawnień do określenia godzin, w których lokal gastronomiczny może działać.
Burmistrz Miasta Milanówka wydaje natomiast zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). Przepisy tej ustawy nie upoważniają jednak Burmistrza do określenia godzin, w jakich może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Nie mam więc możliwości ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w przedmiotowym lokalu, zarówno w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych, jak i w warunkach funkcjonowania baru.
Następnie chciałbym wyjaśnić, że powszechnie obowiązujące przepisy nie wprowadzają  pojęcia ciszy nocnej i nie regulują w jakich godzinach cisza taka obowiązuje. Jest to pojęcie zwyczajowe, ale na tej podstawie nie można stwierdzić, że ktoś dopuszcza się złamania obowiązujących przepisów.
Niemniej jednak mając na uwadze prawo mieszkańców Milanówka do życia i wypoczynku w spokoju Burmistrz Miasta Milanówka wydała polecenie Straży Miejskiej w Milanówku o objęcie okolic skrzyżowania ul. Warszawskiej i Grudowskiej oraz działającego tam baru szczególnym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa i spokoju. Nadmieniam, że zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.) „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm.) funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia. Dlatego też, w związku z powtarzającymi się informacjami o zakłócaniu ciszy Burmistrz Miasta Milanówka poleciła funkcjonariuszom korzystanie z przysługujących im uprawnień. Zwróciłam się również z prośbą do komendanta Posterunku Policji w Milanówku o podejmowanie analogicznych działań przez funkcjonariuszy tej formacji. Na skutek działań Policji do Burmistrza Miasta Milanówka został przez ten organ złożony wniosek o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Obecnie postępowanie w tym zakresie jest prowadzone przez właściwego pracownika Urzędu Miasta.
Chcąc wskazać Panu wszelkie możliwe kierunki działań pragnę dodać, że uciążliwości związane z działaniem baru mogą być ograniczane nie tylko w drodze działań podejmowanych przez organy administracji publicznej, lecz również na drodze cywilnoprawnej. Działanie takie narusza bowiem stosunki dobrosąsiedzkie. Zaś zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Osoby, których zdaniem funkcjonowanie baru powoduje nadmierne uciążliwości, mogą więc również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
Burmistrz Miasta Milanówka, jako organ administracji publicznej jest zobowiązana do działania na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów. Nie może więc zabronić działalności gastronomicznej, nie mając ku temu podstaw prawnych. Pani Burmistrz podjęłam i będzie podejmować działania, do których upoważniają ją obowiązujące przepisy i będzie dążyć do zapewnienia harmonijnego i spokojnego współżycia wszystkich mieszkańców Milanówka.
Natomiast w zakresie braku odpowiedzi w terminie wskazanym na stronie internetowej Miasta Milanówka chciałbym wyjaśnić, że spowodowany był on faktem, iż Urząd był w posiadaniu informacji ustnej o zamiarze złożenia przez Policję wniosku o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Chcąc przekazać kompleksowe i sprawdzone informacje, oczekiwaliśmy na złożenie formalnego wniosku.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 04-09-2016, Andrzej Wasilewski
Dlaczego w niedzele prowadzone sa uciazliwe dla okolicznych mieszkancow prace remonotwo-budowlane na placu targowiska miejskiego przy u.Pilsudskiego. Kto na to pozwala I dlaczego straz miejska pomimo licznych wezwan telefonicznych okazuje sie niezdolna do podjecie czynnosci w interesie ludzi ktorym sluzyc powinna. Kto odpowiada za porzadek publiczny na targowisku?
Odpowiedź 06-09-2016

Szanowny Panie,
Czas w jakim prowadzone są roboty budowlane na targowisku miejskim został ustalony z Milanowskimi kupcami i dzierżawcami oraz zarządcą targowiska. Prace budowlane które powodują dużą uciążliwość dla czynnego targowiska prowadzone są w dniu w którym na targowisku nie odbywa się handel. Targowisko jest czynne przez 6 dni w tygodniu  i nie ma innego dogodnego terminu dla realizacji robót budowlanych, które nie będą kolidować z jego funkcjonowaniem. Prace budowlane prowadzone w niedzielę nie powodują zamknięcia targowiska miejskiego. Realizowane prace w niedzielę  zwiększają bezpieczeństwo przy pracach mniej uciążliwych w pozostałych dniach tygodnia na czynnym targowisku.
Za utrudnienia, które będą trwały jeszcze dwie niedziele bardzo przepraszamy.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 03-09-2016, mojżesz
W związku z zamknięciem w dniu dzisiejszym centrum miasta dla ruchu kołowego zadaję następujące pytania:
1/ Jaki jest koszt organizacji obchodów dni miasta w roku bieżącym?
2/ Ile z powyższej kwoty zostało wydanych ze środków publicznych a ile pochodziło z innych źródeł i jakich?
3/ Jakie zasoby straży miejskiej zostały zaabsorbowane do zabezpieczenia w/w imprezy?
4/ Jaki to stanowi procent miesięcznych zasobów osobowych straży miejskiej?
Odpowiedź 21-09-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pytanie dotyczące kosztów organizacji Święta Miasta oraz udziału Straży Miejskiej w zabezpieczeniu tego wydarzenia uprzejmie wyjaśniam:
1)Koszt organizacji Święta Miasta Milanówka w 2016 r. wyniósł 98 810,58 zł.
2)Wydatki w większości poniesione zostały z budżetu Milanowskiego Centrum Kultury. Jedynie wydatki w wysokości 1425,00 zł. z wpłat za miejsca wystawiennicze.
3)W dniu 3 września 2016 r. w trakcie obchodów Święta Miasta rejon imprezy zabezpieczało 8 funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
4)Każdy z funkcjonariuszy pracował w wyznaczonych godzinach zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy na miesiąc wrzesień. Ponadto informuję, że pracownicy zatrudniani w Straży Miejskiej w Milanówku pracują w systemie zmianowym ośmiogodzinnym i dwunastogodzinnym- przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 31-08-2016, leszek wisłocki
Szanowna Pani Burmistrz
Nawiązuje do tematu oznakowania ul.Inżynierskiej między Sosnową i Podwiejską. Moje pytanie brzmi: jakie argumenty zaważyły na tym aby usunąć istniejące znaki D40 i D 41 zamiast uzupełnienić takimi znakami wlot w Inżynierską od strony Sosnowej i wylot. w ul. Podwiejską
Pisałem o tym 18.04 br.
Poszła gmina po najmniejszej linii oporu .Zamiast rozwiązać problem zlikwidowano go błyskawicznie bez wysiłku.-Jak w filmach komediowych Barei

Pozdrawiam i gratuluję Pani urzędnikom aktywności
wacław
Odpowiedź 14-09-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie zgłoszenie, uprzejmie informuję, że po dokonaniu wizji w terenie i zweryfikowaniu dokumentów formalnych stwierdzono, że na przedmiotowym odcinku drogi nie była wykonywana i zatwierdzana zmiana stałej organizacji ruchu. Wynika z tego brak podstawy do wprowadzenia we wskazanym miejscu strefy zamieszkania i oznakowania drogi w sposób wskazujący takową organizację. Pragnę zwrócić uwagę, że organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych Milanówka jest Starosta Powiatu Grodziskiego, który m.in. zatwierdza projekty organizacji ruchu na drogach i przede wszystkim na nim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników dróg. Burmistrz Miasta Milanówka jako zarządca drogi musi zwracać szczególną uwagę na nieformalne zmiany sytuacji drogo-ruchowej i związane z tym zmiany organizacji ruchu, likwidując nieprawidłowości i doprowadzając do zgodności w obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją, na co zwraca uwagę Starosta Powiatu Grodziskiego w piśmie WO.033.21.2016 z dnia 22.03.2016 kierowanym do zarządców dróg w obrębie Powiatu Grodziskiego. Mając na uwadze powyższe, w związku z koniecznością doprowadzenia stanu istniejącego do zgodności wymaganym, dokonano demontażu znaków D-40 „strefa zamieszkania” w rejonie skrzyżowań ul. Inżynierskiej z ul. Podwiejską oraz ul. Sosnową.
Pragnę jednocześnie poinformować, że mając na uwadze potrzebę uporządkowania ruchu i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno na ul. Inżynierskiej jak i na pobliskiej ul. Polnej i twardym odcinku ul. Sosnowej, podjęto działania w celu wprowadzenia strefy zamieszkania w całej wskazanym obszarze. W tym celu sporządzony został projekt zmiany stałej organizacji ruchu, który został złożony do zatwierdzenia przez Wydział Komunikacji Starostwa Grodziskiego. Zmiana organizacji zostanie wprowadzona niezwłocznie po zatwierdzeniu dokumentacji. Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej organizacji ruchu jest październik 2016 roku.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 30-08-2016, Joanna Wiklik
Panie Burmistrzu,
to nie pytanie, ale prośba o zajęcie się stanem wiekowego dębu, jednego z trzech rosnących na ul. Kościuszki, vis a vis kościoła pw. św. Jadwigi. Dąb ma bardzo duże ubytki pnia od ziemi do wysokości ponad 2 m. Według mnie jego stan zagraża przechodniom. Może uda się go uratować. Bardzo proszę o krótką informację, co da się zrobić w tej sprawie. Pozdrawiam.
J.Wiklik
Warszawa, 30.08.2016r.
Odpowiedź 31-08-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila w sprawie stanu dębu szypułkowego przy ulicy Kościuszki, uprzejmie informuję, że drzewo to jest jednym z drzew wytypowanych przez Urząd  do przeprowadzenia ekspertyzy dendrologicznej, która zaplanowana jest do wykonania w drugiej połowie września br. Po  wykonaniu ekspertyzy będziemy mogli podjąć konkretne działania.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 29-08-2016, Agnieszka Kaflik
Pani Burmistrz,
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu zaprzestania dokarmiania ptaków w karmniku przy siedzibie Straży Miejskiej w okresie nie zimowym. Dokarmianie gołębi i wron w sierpniu raczej im szkodzi niż jest potrzebne. W efekcie dokarmiania w okolicy stacji jest bardzo duża ilość ptasich odchodów.
Z poważaniem,
Agnieszka Kaflik
Odpowiedź 12-10-2016

Witam,


Na wstępie przepraszam za tak długą zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na maila. Jednocześnie informuję, że wraz ze Strażą Miejską będziemy uczulać osoby, które dokarmiają ptaki latem o zaprzestanie tego rodzaju działań. Na łamach biuletynu również będziemy zamieszczać stosowne informacje.


Z poważaniem
Z up. Burmistrza miasta Milanówka
Emilia Misiak – kierownik referatu ochrony środowiska i gospodarki zielenią

do góry strony
Pytanie 20-08-2016, janusz sobczk
Pani burmistrz czy jest pani przekonana że klasa matematyczno-narodowa to dobry pomysł w milanówku i te argumenty pana dyrektora
Pozdrawiam
Odpowiedź 23-08-2016

Szanowny Panie,
Zarówno Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku, jak i jego dyrektor  podlegają powiatowi grodziskiemu, w związku z tym  pytania  dotyczące organizacji pracy  tej placówki  proszę kierować do Starosty Grodziskiego.
                    


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 17-08-2016, Jan Hoheker
Szanowna Pani Burmistrz,
Chciałbym zapytać, czy UM ma ktoś pomysł na rozwiązanie problemu śmietniska na skwerze (w głębi, dziś za sceną) przy ul Kościuszki na przeciwko kościoła. Jest to typowe miejsce konsupcji alkoholowej czego dowodem są butelki, puszki licznie rozrzucone. Ciekawe jest czy kamera (obrotowa) przy przychodni może zerkać w głąb skweru, zwłaszcza gdy klienci z pobliskiej "Żabki" wybierają się w głąb aby spożyć to co dopiero kupili. A może chociaż ekipa sprzątająca a raczej kosząca trawę, zbierać może porozrzucane butelki i puszki?
Odpowiedź 19-08-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana mila uprzejmie informuję, że kamera znajdująca się na terenie Skweru Starzyńskiego obejmuje wskazany teren lecz jej możliwości są ograniczone z uwagi na zadrzewienie przedmiotowego terenu.
Straż Miejska systematycznie patroluje wskazane miejsca, a w stosunku do osób spożywających alkohol oraz zaśmiecających teren są wyciągane konsekwencje przewidziane prawem.
Jednocześnie informuję, że przedmiotowy teren  jest systematycznie sprzątany przez firmę świadczącą usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Aneta Węgrzynowicz - Inspektor w Referacie OŚZ

do góry strony
Pytanie 17-08-2016, Jan Hoheker
Szanowna Pani Burmistrz,
Trzy tygodnie temu zadałem pytanie odnośnie oznakowania przejścia dla pieszych przed szkołą na Literackiej. Nie dostałem odpowiedzi dlatego też ponawiam pytanie: Czy możliwe jest aby przejście dla pieszych przy szkole na ul. Literackiem przed szkołą nr 2 może być tak wyraźnie oznaczone jak zostało to zrobione na ulicy Piasta przed szkołą? Nagminną sprawą jest parkowanie na pasach lub też zatrzymywanie się na nich (aby wysadzić dziecko tuż przed wejściem do szkoły) blokując tym samym przejście dla dzieci które idą pieszo. Brak zaznaczenia poziomego strefy przejścia powoduje, że kierowcy parkują tak, że nie widać zza samochodu wychodzące na pasy dziecko.
Odpowiedź 19-08-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pański postulat dotyczący oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Literackiej przy Szkole Podstawowej nr 2, uprzejmie informuję, że w ramach poprawienia widoczności przedmiotowego przejścia planuje się wykonanie malowania białych pasów na czerwonym tle, co jest bardzo skutecznym sposobem wyróżnienia przejścia dla pieszych. Jednocześnie informuję, że istniejąca organizacja ruchu nie przewiduje malowania poprzecznych linii, w związku z czym nie przewiduje się ich malowania, gdyż wymagałoby to wykonania i zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku