Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 07-11-2017, Agnieszka Zielińska
Witam.
W związku z tym, że odstąpiono w 2014 roku od planów realizacji tzw. „południowej obwodnicy Milanówka”, (obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”, który został przyjęty jednogłośnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14 na posiedzeniu 7 lipca 2014r w ogóle nie przewiduje realizacji tej inwestycji), pragnę zapytać w jakim czasie przewiduje się wreszcie" uwolnienie" działek leżących w przebiegu tej obwodnicy, czyli wykreślenie jej z planu zagospodarowania?. Wspomnę, że jakiekolwiek możliwości inwestycyjne wstrzymywane są już od ponad 30 lat na tym terenie.
Odpowiedź 14-11-2017

Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 7.11.2017 r.  dotyczące Południowej Obwodnicy Milanówka, uprzejmie informuję, że zmiana obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, polegająca na likwidacji rezerwy terenu pod tą inwestycję, warunkowana jest wcześniejszą zmianą Studium, w którym wyznaczono korytarz dla tej trasy. Plan miejscowy lub zmianę planu uchwala rada gminy po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium (art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/).
Prace nad kompleksową zmianą Studium są już prowadzone, należy jednak zaznaczyć, że opracowanie studium to proces długotrwały, zarówno z uwagi na złożoność zagadnień, których dotyczy, jak i skomplikowaną procedurę, szczegółowo określoną w przepisach. Przedstawienie koncepcji Studium do konsultacji społecznych planowane jest w pierwszym kwartale 2018 r.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Dominika Jędrzejczak – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta
do góry strony
Pytanie 29-03-2015, Adam
Witam serdecznie.
Chciałbym zapytać, na jakim etapie realizacji jest obwodnica połudiowa Milanówka / Grodziska?
Czy przewiduje się rejizację tego projektu i jeśli tak, w jakim hotryzoncie czasowym i którym wariantem?
Dziękuję i pozdrawiam.
Odpowiedź 10-04-2015

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że wszelkie aktualne informacje dotyczące południowej obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 719 - ul. Królewskiej znajdują się na naszej stronie internetowej www.milanowek.pl w zakładce "obwodnica drogi 719"
(link: http://www.milanowek.pl/142,30,obwodnica_milanowka). 
Ponadto pragnę poinformować, że obecnie odstąpiono od planów realizacji tzw. „południowej obwodnicy Milanówka”. Obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”, który został przyjęty jednogłośnie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 180/14  na posiedzeniu 7 lipca roku ubiegłego, w ogóle nie przewiduje realizacji tej inwestycji.
Jak podaje Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, autor  planu, "funkcję planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 719 w części przejmie autostrada A2, droga ekspresowa S8 oraz planowane przedłużenie „Paszkowianki” wzdłuż A2 do węzła Grodzisk", co mam nadzieję, wpłynie pozytywnie na zmianę natężenia ruchu drogowego zarówno w Milanówku, jak i Grodzisku Mazowieckim bez konieczności realizacji omawianej inwestycji.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - p.o. Kierownika Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 21-08-2014, Piotr
Witam, w zakladce obwodnica Milanowka pojawila sie informacja ze inwestycja ta nie bedzie realizowana. Mam pytanie jak planuje Pan usprawnic ruch w Milanowku? Poprosze o infomacje o konkretnych dzialaniach ktore beda mozliwe do zrealizowania. Pzdr
Odpowiedź 09-09-2014

Szanowny Panie,
 
Planowana obwodnica południowa Milanówka została wykreślona z planów Województwa Mazowieckiego przebudowy DW 719. W związku z powyższym, naturalną alternatywną drogą tranzytową jest w chwili obecnej Autostrada Wolności – A2, na północ od Milanówka i droga krajowa nr 8 ( w niedalekiej przyszłości droga S8) na południe od Milanówka. Ponadto stopniowo w najbliższych latach będą realizowane kolejne ciągi komunikacyjne lokalne. Naturalnym ciągiem komunikacyjnym będzie  ulica Zachodnia, dalej Zamenhofa do granicy z Gminą Grodzisk Mazowiecki - po północnej stronie miasta i ulica Wiatraczna na odcinku od ulicy Turczynek do ulicy Brwinowskiej, dalej Brwinowską do Kazimierzowskiej i ulicami Średnią oraz Łąkową do Gminy Grodzisk Mazowiecki - po południowej stronie miasta.
z poważaniem


z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta
Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 28-11-2013, Krzysztof
Witam,
W nawiązaniu do Pana odpowiedzi z dnia 25.09 2013 która zawiera informację, że aktualnie opracowywana jest zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, której projekt poddany ostatnio konsultacjom społecznym, nie zawiera obwodnicy południowej przebiegającej przez Milanówek, proszę o odpowiedź czy zawiera on plan północny przebiegu obwodnicy?
Proszę o informację w jakiej formie były prowadzone konsultacje społeczne dla tego planu i na jakim są etapie tzn. czy można jeszcze zgłaszać do powyższego planu zastrzeżenia. Chciałbym zwrócić uwagę o czym UM był informowany wielokrotnie, że w chwili obecnej hałas od A2 dla posesji zlokalizowanych w północnej części Milanówka jest bardzo uciążliwy, a ulegnie on dodatkowemu nasileniu po budowie obwodnicy od strony północnej o przebiegu równoległym do A2.
Proszę o informację jakie są wyniki pomiarów porealizacyjnych hałasu od A2, które miały być wykonane pod koniec 2013r i jakie działania zostaną podjęte przez strony (KDGKiA lub UM), w celu zminimalizowania hałasu jeśli pomiary wykazały przekroczenia. Z góry dziękuję są wyczerpującą odpowiedź.

Z poważaniem
Krzysztof
Odpowiedź 13-12-2013

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, żeprojekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, poddany konsultacjom społecznym w okresie 60 dni od dnia 19.07.2013 r., nie zawierał obwodnicy DW 719 również w przebiegu północnym.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych, jak i samego projektu zmiany mpzpwoj. mazowieckiego dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - www.mazovia.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - www.bip.mazovia.pl, a także na stronach Mazowieckiego Biura Regionalnego - www.mbpr.pl
Odnośnie kwestii uciążliwości akustycznej od autostrady A2, z informacjiotrzymanych od GDDKiA w dniu 21.10.2013 r. wynika, że pomiary hałasu po realizacji omawianej inwestycji mają zostać wykonane do końca br., a następnie ich wyniki, w postaci analizy porealizacyjnej, będą przekazane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.
Jeżeli przeprowadzone pomiary wykażą przekroczenia norm dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, na zarządcy drogi ciążył będzie obowiązek podjęcia dalszych działań, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, do których z pewnością zaliczyć można np. działania o charakterze eliminującym występujące uciążliwości.
Szczegółowych informacji może zasięgnąć Pan w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

do góry strony
Pytanie 23-09-2013, Emilia
Witam. W związku z wypowiedzią Pełnomocnika Burmistrza Grodziska d/s Kluczowych Inwestycji Drogowych, że "Burmistrz Grodziska Maz. wstrzymał opracowanie raportu o ochronie środowiska w związku z nie podjęciem dalszych decyzji przez władze Milanówka tj. wyznaczenia korytarza dla przebiegu obwodnicy przez teren Milanówka. Od tej decyzji zależą dalsze losy obwodnicy (...)" chciałabym dopytać na jakim etapie w tym momencie stoją rozmowy z MZDW dotyczące przebiegu obwodnicy Milanówka? Mam wrażenie, że władze Grodziska czekają na ruch Milanówka (jak wskazuje wypowiedź Pana Hopko), władze Milanówka zaś kierują nas w stronę MZDW - natomiast na stronie MZDW nie mogłam znaleźć żadnej informacji na temat bieżącej sytuacji tego tematu. Jak długo będziemy czekali na jakieś nowe informacje w tej sprawie? Na stronie Milanówka ostatnia informacja dotycząca tego tematu to sierpień 2012 - czy naprawdę od tamtej pory nie ma żadnych nowych informacji? Czy prawo przewiduje jakieś konkretne terminy na wydawanie decyzji w tego typu sprawach? Z góry dziękuję za odpowiedź!
Odpowiedź 25-09-2013

Szanowna Pani,
Stwierdzenie, iż „ Burmistrz Grodziska Maz. wstrzymał opracowanie raportu o ochronie środowiska w związku z nie podjęciem dalszych decyzji przez władze Milanówka tj. wyznaczenia korytarza dla przebiegu obwodnicy przez teren Milanówka” jest błędne.  W dniu 4 sierpnia 2011r.  w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 zostało wydane przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego postanowienie znak: OŚ.6220.32.18.2011 zawieszające przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wstrzymanie postępowania wynikało z potrzeby sporządzenia a następnie uzupełnienia w/w raportu (wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 112.01.2012r.). MZDW nie uzupełniło raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla nowego przebiegu DW 719, zgodnie z wezwaniem Burmistrza Grodziska, które dotyczyło analizy „Północnej Trasy Drogowej”. W konsekwencji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak WOOŚ-II-4242.535.2011.MB, skierowanym do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, odmówił uzgodnienia warunków realizacji omawianego przedsięwzięcia i zakończył postępowanie w tej sprawie.
W dniu 12.09.2013 została wydana przez Burmistrza Grodziska Maz. odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji. Do 9 października zainteresowani mogą się zapoznać z treścią wyżej opisanej decyzji w Urzędzie Miejskim w Wydziale Ochrony Środowiska w Grodzisku.
Aktualnie opracowywana jest zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,  której projekt poddany ostatnio konsultacjom społecznym, nie zawiera obwodnicy południowej przebiegającej przez Milanówek. Jeżeli ta wersja planu zostanie przyjęta przez Sejmik Samorządowy Województwa wówczas będzie to konkretna decyzja. Na razie czas zakończenia prac nad w/w projektem nie jest podany, ale stan zaawansowania prac pozwala mieć nadzieję, że termin ten nie będzie zbyt odległy.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Teresa Matuszewska-Gajewska - p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 

do góry strony
Pytanie 24-06-2013, Lemańska Maurycy
Witam chciałbym cie dowiedziec na temat planowanego rozjazdu z wiaduktu w stronę bazarku i starszych budynków po lewej stronie drogi przed bazarkiem czy będą modernizowane lub rozbierane przy poszerzeniu zjazdów z wiaduktu w stronę skrzyżowania w najbliższych 30 latach i czy są środki na modernizacje jedynego wiaduktu .z poważaniem Maurycy .
Odpowiedź 28-06-2013

Szanowny Panie,
Modernizacja dojazdów do wiaduktu i samego wiaduktu są w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim. W planach zagospodarowania przestrzennego przewidziane jest poszerzenie dojazdów, rozpatrywane jest również wykonanie skrzyżowania bezkolizyjnego, jednak w chwili obecnej brak jest jakichkolwiek terminów.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 10-03-2013, Jarosław Pelc
Witam Panie Burmistrzu,
Ponieważ planuje zakup nieruchomosci przy ulicy Łąkowej/Niezapominajki chciałbym uzyskać informacje na temat planowanej obwodnicy ponieważ informacje które znalazłem do tej pory są sprzeczne.
- Czy znany jest ostateczny przebieg obwodnicy tj. Północna czy południowa?

- czy została ostatecznie ustalona klasa drogi. G czy GP?

- Czy znany jest termin budowy obwodnicy

- W jaki sposób zostały przeprowadzone poziomy hałas dla wariantu południowego mówiące ze w pobliżu drogi poziom hałasu nie będzie przekraczał 35db

Będę wdzięczny za jak najwiecej informacji na temat planowanej obwodnicy (odnośniki, artykuły, daty, itp.)

Z góry dziękuje za informacje.
Odpowiedź 12-03-2013

Szanowny Panie,
Przykro mi, lecz nie mogę udzielić Panu wyczerpujących informacji w interesującej Pana sprawie. Decyzje dotyczące „Obwodnicy”  zapadają na szczeblu wojewódzkim, gdyż do takiej kategorii należy droga 719. Staramy się jedynie mieć swój głos w tej sprawie. Nadal oczekujemy na uzupełnienie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich raportu dot. wpływu na środowisko planowanej inwestycji. Wszelkie informacje, które są w posiadaniu Urzędu Miasta Milanówka zamieszczamy na stronie internetowej miasta. Wszelkie dane dotyczące planowanej drogi wynikają ze zleconych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie koncepcji oraz Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie gmin Milanówek i Grodzisk Mazowiecki. Według przekazanego opisu przyjęto klasę GP o parametrach drogi dwujezdniowej.
Jak dotąd nie ma podstaw do stwierdzenia, który przebieg obwodnicy będzie realizowany, a tym bardziej nie jest określony termin realizacji.
Podaję przydatne linki: http://www.milanowek.pl/142,30,obwodnica_milanowka .
: http://www.mzdw.pl/files/konsultacje_719/d_orientacja_wariant_i.jpg?short
http://www.mzdw.pl/text.php?cat=130
W celu uzupełnienia informacji zapraszam do Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4 w Milanówku.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kierownik Referatu GiGP

do góry strony
Pytanie 06-11-2012, Ewa
Witam Pana Burmistrza, mieszkam w Milanówku na osiedlu Jedwabnik; od kilku tygodni nie mam ciepłej wody, gdyż ciśnienie w kranie jest zbyt niskie aby piecyk gazowy mógł się włączyć. Po rozmowach z sąsiadami wiem, iż nie tylko ja mam ten problem.

Z tego co udało mi się dowiedzieć, powodem tego jest nowa podpisana umowa przez Pana z Zakładami Wodociągowymi na mniejszy pobór wody, i co się z tym wiąże niższe ciśnienie wody. Nie wyobrażam sobie żyć bez ciepłej wody przez kolejne dwa lata, dopóki Urząd Miasta nie wybuduje nowej przepompowni.

Proszę nie zostawiać mnie oraz moich sąsiadów z tym problemem, proszę o odpowiedź.
Odpowiedź 21-11-2012

Szanowna Pani,
Gmina Milanówek zaopatrywana jest w wodę z trzech własnych stacji uzdatniania wody ( znajdujących się na ulicach : Długiej , Zachodniej i Kościuszki ).
W przyszłym roku planowana jest budowa kolejnej stacji . Obecnie niedobory wody są likwidowane poprzez dodatkowy zakup wody od ZWiKu Sp. z o.o. Od 01.04.2012r. usługę zbiorowego dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Milanówka świadczy Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., od tego czasu badany  jest stan infrastruktury. Wobec powyższego możliwe były przejściowe kłopoty. Od 16.11.2012r. na skutek Państwa interwencji zostało zwiększone ciśnienie wody poprzez dodatkowy zakup. W najbliższym czasie będzie badane ciśnienie (poprzez założenie specjalnych czytników) na sieci wewnętrznej, aby wykluczyć jej niedrożność. Mam nadzieję , że wynikiem podjętych  działań jest koniec problemów z dostawą wody na Państwa osiedlu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maria Chilińska - Prezes Zarządu MPWiK


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

do góry strony
Pytanie 05-11-2012, Piotr
Szanowny Panie, bardzo prosze by nie traktowal Pan mojego zapytania jako formy krytyki. Chcialbym sie dowiedziec jakie konkretne dzialania poczynil Pan by zrealizowac nowy wariant obwodnicy Milanowka. Jak zauwazylem od wielu lat wspiera Pan blokade budowy w planowanym przebiegu. Nie moge znalez dzialan wspierajacych nowy przebieg. Dzialania takie rozumiem jako negocjacje, pozyskiwanie srodkow a takze w ostatecznosci budowe nowej trasy z budzetu gminy. Jezeli dzialania takie Pan podejmujme, prosze o infomracje. Z powazaniem, Piotr
Odpowiedź 09-11-2012

Szanowny Panie,
Aby móc pozyskać środki na Północny wariant obwodnicy drogi 719, przebieg ten musi znaleźć się w dokumentach strategicznych takich jak, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Plan Zagospodarowania Województwa Mazowieckiego a następnie, dokładnie w tej kolejności, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka. Należy zwrócić uwagę iż trasa ta przebiega przez nasze Miasto na bardzo niewielkim fragmencie (ok.400-500 m), tak więc budowa nowej trasy z budżetu gminy, niezależnie od działań planistycznych, nie może wchodzić w grę. Pozostała część trasy położona jest na terenie gminy Brwinów powiatu pruszkowskiego oraz na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Obecnie korzystając z aktualizacji w/w dokumentów planistycznych wyższego rzędu kieruję wnioski w tej sprawie, licząc na nowe, kompleksowe podejście do tematu przez władze województwa. Dla naszej inicjatywy udało się pozyskać wsparcie Stowarzyszenia Ład Na Mazowszu, organizacji, której działania polegają m.in. na współdziałaniu z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, oraz instytucjami Unii Europejskiej na rzecz zachowania historycznych, unikalnych w Polsce układów urbanistycznych, zieleni i zabudowy miast ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, obszarów chronionego krajobrazu, w tym chronionych stref urbanistycznych, oraz rezerwatów przyrody wraz z ich otulinami.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - Kierownik Referatu GiGP


 

do góry strony
Pytanie 12-08-2011, Beata P.
witam;
w 2007r. zakupiłam działkę w okolicy ul. Miłej/Wierzbowej świadoma, że w bliskim sąsiedztwie być może powstanie obwodnica, wstrzymuję się od czterech lat z budową domu, jeśli obwodnica będzie przebiegała zaraz obok mojej działki postawię zamiast domu budynek w którym będę prowadziła nieuciążliwą działalność gospodarczą, pytanie - ile jeszcze trzeba czekać na wiążącą decyzję co do przebiegu obwodnicy? moja firma się rozwija i budynek jaki obecnie użytkuję jest już za mały, chcę jednak uniknąć zakupu nieruchomości pod firmę gdyż może okazać się że moja działka z obwodnicą w sąsiedztwie będzie na działalność idealna, czekam już 5 lat, śledzę informacje w tym temacie, ale sytuacja przez tak długi czas nic się nie zmieniła, proszę o informację czy są jakieś zawite terminy na podjęcie decyzji, czy sprawa przebiegu obwodnicy MUSI się roztrzygnąć w jakimś bliżej określonym czasie czy też może "leżeć" przez kolejne 5,10,15 lat?
z pozdrowieniem, już mniejszą sympatią do Milanówka mieszkanka Warszawy.
Odpowiedź 30-08-2011

Szanowna Pani,
Wszyscy jesteśmy poirytowani przedłużającą się niepewnością dotyczącą przebiegu obwodnicy Milanówka. Wstrzymuje ona szczególnie prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta czyli dokumentem kluczowym dla zagospodarowania przestrzennego. Obecnie pojawiło się światełko w tunelu w postaci wytycznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczących konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji. Wśród wytycznych znalazło się również stwierdzenie o konieczności przeanalizowania wariantu „północnego” trasy a także uwag i wniosków społeczeństwa. Tak sporządzone opracowanie może wpłynąć pozytywnie na stanowisko władz wojewódzkich w tej sprawie i znalezienie właściwego rozwiązania. Nie ma w tej chwili wiążącego terminu na sporządzenie tego opracowania. Proszę mi wierzyć, że czekamy z niecierpliwością na decyzje, niestety nie nasze,  lecz na wyższym szczeblu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Tomasz Krysiak - kierownik Referatu GiGP


 

do góry strony


Wersja do druku