Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 22-10-2008, Jacek
Szanowny Panie Burmistrzu !W związku z odpowiedzią jakiej udzielił i Pan na moje zapytanie z 12.10 chciałbym wyrazić swoje zdziwienie, wobec niekompetencji jaką wykazał się Pan w kilku podstawowych kwestiach:1. Plan jest restrykcyjny - ale dotyczy obszaru o kształcie wydłużonego prostokąta - skutek ekologiczny tych restrykcji nie będzie więc odczuwalny nawet w jego wnętrzu, zaś wiele postanowień można obejść w prosty sposób (np. umieszczając część funkcji po zachodniej stronie Sadowej, nie objętej PZP)2. PZP dopuszcza ogrzewanie olejowe - tymczasem są dostępne technologie - mniej szkodliwe dla środowiska - oparte o paliwa stałe - a tych PZP zabrania3. PZP nie liczy sie z kosztami i szkodami dla środowiska i infrastruktury w imię poszerzania "drogi gminnej" kończacej sie w polu - jednocześnie minimalne koszty weryfikacji planu na korzyść mieszkańców, środowiska i budżetu gminy są nie do udźwignięcia ? 4. PZP został uchwalono 5 lat temu - a nadal nie ma nawet w planach budowy kanalizacji, czy sieci gazowej - co jest skandalem i naraża potencjalnych mieszkanców na dodatkowe koszty 5. Efekt jest widoczny gołym okiem - PZP uchwalony, a pole stoi puste od lat, nie ma ani podatków od nowych mieszkańców ani renty planistycznej 6. Powyższe aspekty każą mi sądzić, iż PZP Sadowa 1 to przyklad rażącej niegospodarności - chyba, że zaprezentuje Pana rzeczowe argumenty uzasadniające uchwalenie - moim zdaniem - tak oderwanego od realiów planu (w tym realiów inwestycyjnych)z poważaniemJacek Bartosiewicz
Odpowiedź 03-11-2008

Szanowny Panie,
Plan terenu „Sadowa 1” nie jest tak restrykcyjny jak nalegały na to milanowskie organizacje pozarządowe zainteresowane ochroną środowiska. Na terenie położonym po zachodniej części fragmentu ulicy Sadowej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Lipowa 1” o takich samych ustaleniach w zakresie ekologii. Dla lokalizacji inwestycji na pozostałym terenie konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu, w której warunki (zgodnie z art.61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U. 2008, Nr 80,poz.717 z późn. zm.) określane są m.in. na podstawie zabudowy sąsiedniej, a więc powstającej w obrębie powyższych planów. Jak wspomniałem, w poprzedniej odpowiedzi, poszerzenie ulicy Sadowej wynika z konieczności zachowania właściwych parametrów dla drogi gminnej – minimum 10m szerokości w liniach rozgraniczających, co wynika z  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999, Nr 43 poz. 430) – tak więc nie można obciążać sporządzonego planu szkodą dla infrastruktury i środowiska w imię zbędnego poszerzania drogi.  Droga ta, jako jedyna, stanowi połączenie mieszkańców ulicy Ruczaj i Źródlanej z pozostałym obszarem miasta. Budowa sieci gazowej nie należy do zadań gminy,  natomiast  budowa sieci kanalizacyjnej jest realizowana w pierwszej kolejności na terenach już zabudowanych gdzie nadal występują braki w tym zakresie.  Plan został opracowany na skutek wniosków właścicieli gruntów, którzy partycypowali w kosztach planu, w związku z tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości została ustalona na poziomie 0 i nie pobiera się renty planistycznej przy sprzedażach działek.
Koszt zmiany tego planu kształtuje się obecnie na poziomie 50 tys. złotych i świetle powyższego nie widzę uzasadnienia do poniesienia takiego wydatku.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 22-10-2008, Maciej
Szanowny Panie,przeglądając w internecie Wieloletni Plan Inwestycyjny (załącznik nr 1), dowiedziałem się, że w ulicy Skośnej planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w 2010 roku. Obecnie ulica została utwardzona (asfalt). Pytanie - czy będzie to powtórka z Leśnego Śladu? Czy stać nas, niezbyt zamożne miasto z potężnymi kredytami bankowymi, bez wsparcia unijnego, na kolejne marnotrawienie pieniędzy? Przecież można było, moim zdaniem, odwrócić kolejność inwestycji w tej ulicy!!! Pozdrawiam.
Odpowiedź 30-10-2008

Szanowny Panie,
Głównym powodem wymuszającym przebudowę ulicy Skośnej była konieczność odciążenia skrzyżowania Królewskiej i Nowowiejskiej. Nowy asfalt w niczym nie przeszkodzi budowie kanalizacji, ponieważ ułożona została tylko warstwa wiążąca, na którą zostanie ułożona warstwa ścieralna (wierzchnia) po wybudowaniu kanalizacji i nie będzie śladu po robotach ziemnych.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 16-10-2008, Maciej
Szanowny Panie,proszę o informację, czy f-ma TESCO otrzymała, otrzymuje, lub będzie otrzymywała wsparcie finansowe od naszego miasta. Jeśli tak,proszę określić rodzj pomocy i jej wartość.Pozdrawiam
Odpowiedź 24-10-2008

Szanowny Panie,
Firma Tesco nie otrzymała, nie otrzymuje i nie przewiduję aby otrzymywała w przyszłości wsparcie finansowe od naszego miasta.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 12-10-2008, Jacek
Szanowny Panie Burmistrzu,Milanówek pokryty jest w 30 % PZP - tymczasem jeden z niewielu obszarów pokrytych PZP na wschód od ulicy Sadowej (plan uchwalony w 2003 r.) w związku z brakiem inwestycji wspierających PZP w dużej mierze niewykorzystany. Kanalizacja i gaz kończy sie w ulicy Lipowej, jednocześnie postanowienia planu zabraniają budowy oczyszczalni przydomowej jak również stosowania paliwa stałego. W efekcie nie ma sensu budować tam domu czy firmy (w części NMU). Plan przewiduje także poszerzenie ulicy Lipowej - co wiązać się będzie w koniecznością wycięcia drzew i żywopłotów, demontażu latarń i ogrodzenia posesji, jednocześnie planowana jest budowa ulicy równoległej do Sadowej oraz drogi łaczącej obie ulice. Bardzo proszę o zastanowienie się, czy w takiej sytuacji poszerzanie Sadowej ma sens wobec ewidentnych strat dla środowiska i kosztów, które będą w wiekszości pokryte przez włąścicieli posesji. Poza tym chciałbym się dowiedzieć jakie są przewidywane terminy budowy kanalizacji w ulicy Sadowej oraz czy wobec istnienia technologii wysokotemperaturowego spalania w kominkach zbudowanych z tzw. Speckstein zapewniających wysoką wydajność i drastyczną redukcję szkodliwych emisji zakaz stosowania paliw stałych, bez żadnych wyjątkow, jest nadal sensowny ?z poważaniem Jacek Bartosiewicz
Odpowiedź 22-10-2008

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytania  i uwagi, uprzejmie informuję, że teren położony na wschód od ul. Sadowej jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Sadowa 1” . Postanowienia tego planu istotnie wykluczają realizowanie osadników i oczyszczalni ścieków lecz jednocześnie dopuszczają na działkach budowlanych 
o powierzchni powyżej 1000 m2 odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji sieci. 
O warunki podłączenia gazu należy wystąpić do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazownictwa Warszawa ul. Kruczkowskiego 2.
Plan, o którym mowa,  nie obejmuje swoimi granicami ulicy Lipowej, toteż nie ustala jej linii rozgraniczających. Poszerzenie ulicy Sadowej wynika z konieczności zachowania właściwych parametrów dla drogi gminnej – minimum 10m szerokości w liniach rozgraniczających. 
Obecnie nie są przewidywane terminy budowy kanalizacji w ulicy Sadowej.
Zakaz stosowania paliw stałych,  zapisany w planie, wynika z warunków ochrony środowiska przyjętych dla obszaru chronionego krajobrazu, w jakim jest położone 90% obszaru miasta Milanówka. Zmiana tego zapisu, nawet w niewielkiej części, wymagałaby zmiany planu w procedurze przyjętej dla sporządzenia planu, a więc zarówno kosztownej jak i długotrwałej.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-10-2008, Mariola Tomczyk
Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z Pana obwieszczeniem w sprawie udzielenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 przy ul. Wojska Polskiego 4 w Milanówku proszę o informację jakiego operatora telefonii komórkowej dotyczy obwieszczenie ?Pozdrawiam i czekam na informację,Mariola Tomczyk
Odpowiedź 07-10-2008

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Wojska Polskiego 4 jest P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Pileckiego 63.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-10-2008, Mariola Tomczyk
Szanowny Panie Burmistrzu, poniżej cytuję odpowiedź Pana Koryckiego na maila jednego z mieszkańców:Data: 2007-02-05Odpowiedź: Szanowny Panie,Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005 – 2013 budowa kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części Milanówka, tj. ulice na zachód od ul. Wojska Polskiego, przewidywana jest na lata 2011 – 2013. Termin ten może ulec przyspieszeniu w przypadku przyznania dotacji z funduszy unijnych, o które miasto już wystąpiło.Z poważaniem z upoważnienia Burmistrza Miasta MilanówkaZastępca Burmistrza Bogdan Korycki Mam pytanie: Pan Korycki w dniu 2007-02-05 pisał, że miasto wystąpiło o fundusze unijne na budowę kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części Milanówka, tj. ulice na zachód od ul. Wojska Polskiego. Jak aktualnie wygląda status tej sprawy? Dostaliśmy środki ?Jeśli tak, to kiedy zacznie się budowa kanalizacji we wspomnianej części miasta ?Serdecznie pozdrawiam, Mariola Tomczyk
Odpowiedź 10-10-2008

Szanowna Pani,
Nie otrzymaliśmy jeszcze środków z Funduszu Spójności na budowę kanalizacji w Milanówku.
Optymistycznie oceniając widzimy taką możliwość w II połowie roku 2009. Wniosek końcowy o dofinansowanie, uwzględniający ostatnie zmiany w wytycznych MRR, przewidujemy złożyć na początku 2009r.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 03-10-2008, Krzysztof
Czy wiadomo Panie Burmistrzu jaki jest termin otwarcia supermarketu Tesco ?
Odpowiedź 10-10-2008

Szanowny Panie,
Według informacji uzyskanej od dyrektora „TESCO” d/s korporacyjnych, planowany termin otwarcia sklepu to 30.10.2008r.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 20-09-2008, Paweł
Witam Panie Burmistrzu, chciałem zapytać jak wygląda sytuacja z usuwaniem usterek kanalizacji w obrębie ulicy Fiderkiewicza/Charci Skok. Cały czas, mimo wielu zastrzeżeń przekazywanych urzędnikom miejskim, kanalizacja "stoi". Chciałbym dowiedzieć się czy w urzędzie zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za rozwiązanie tego problemu, jaka jest procedura usuwania usterek, oraz kiedy realnie możemy spodziewać się, że kanalizacja będzie w 100% sprawna. Dodatkowo martwią mnie obiegowe opinie, że kanalizacja nie została w ogóle odebrana, a więc nie ma praktycznie żadnego organu odpowiedzialnego za jej konserwację i sprawne funkcjonowanie. Czy to prawda?Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.Z poważaniem,Paweł
Odpowiedź 25-09-2008

Szanowny Panie,
Przepompownia w ulicy Charci Skok została wykonana zgodnie z projektem lecz do tej pory nie została odebrana od wykonawcy. Z tego powodu, za jej poprawne funkcjonowanie odpowiada wykonawca. W czasie dwuletniego okresu pracy przepompownia uległa kilku awariom. Spowodowane one były zanieczyszczeniem ścieków odpadkami stałymi w postaci skrawków materiału, folii plastikowych itp. wszystkie te awarie zostały usunięte przez wykonawcę na jego koszt. Przepompownia będzie zdemontowana po wybudowaniu kanału w ulicach Warszawskiej i Podwiejskiej i przełączeniu spływu z przepompowni do kanału w ulicy Prostej.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 29-08-2008, Anna
Panie Burmistrzu kiedy będzie wykonanae obiecane oświetlenie na ul.Macierzanki w Milanówku.W 2005 roku dostaliśmy obietnicę na piśmie od Pana iż do końca 2006 roku zostanie wykonane oświetlenie na w/w ulicy ,a tu kończy się rok 2008.Napewno dostanę odpowiedź od Pana iż "wydatków tych nie ujęto w planie inwestycyjnym 2008 r i zostanie to ujęte w planie na rok 2009".
Odpowiedź 05-09-2008

Szanowna Pani,
Z uwagi na konieczność zrealizowania innych, pilniejszych inwestycji oświetleniowych, budowa oświetlenia w ulicy Macierzanki nie doszła do skutku. Ponieważ w tym roku inwestycje zostaną wykonane za mniejszą niż planowano kwotę, 
z powstałych oszczędności będzie można wybudować w ul. Macierzanki oświetlenie, składające się z dwóch opraw świetlnych zasilanych z linii napowietrznej, zawieszonych na dwóch nowych słupach betonowych.


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 27-08-2008, adam matusiak
Dzień dobryCzy istnieją jeszcze inne ekspertyzy dotyczące willi Waleria opracowane po ekspertyzie firmy "Murex" ?Adam Matusiak
Odpowiedź 29-08-2008

 Szanowny Panie Adamie,
W odpowiedzi na Pana maila z dnia 27.08.2008 r. informuję, że Miasto zleciło przygotowanie następującej dokumentacji dotyczącej budynku Willa Waleria:
1. Projekt adaptacji i przebudowy zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej 20 
 Autor: mgr inż. arch. Marek Młyniec
2.  Ekspertyza stanu technicznego i możliwości wykorzystania budynku, październik 2006
Autor: inż.. Aleksander Kowalski, techn. Grzegorz Kowalski
  3.  Ekspertyza techniczna dotycząca wpływu wykonania podziemnej budowli na istniejąca, zabytkową willę „ Waleria”, październik 2007
Autor: mgr inż.. Antoni Koral
  4.  MUREX
a)     ekspertyza techniczna budynku willa „ Waleria” w Milanówku, marzec 2008
b)     i nwentaryzacja architektoniczno- budowlana – rysunki, marzec 2008
 autor: mgr inż. Leszek Bartoszewicz, mgr inż. Lech Libucki
  tech. bud. Sławomir Strauting, tech. bud. Rafał Storczyk
c)    inwentaryzacja odkrywek, czerwiec 2008
d)     analiza techniczno-ekonomiczna adaptacji budynku willa „ Waleria” dla potrzeb nowej funkcji użytkowej, czerwiec 2008
 autor: mgr inż. Leszek Bartoszewicz, mgr inż. Lech Libucki
e)  wstępna opinia pożarnicza o możliwości adaptacji budynku na centrum kultury pod kątem założonego programu funkcjonalnego, marzec 2008 
autor: bryg. W st. spocz. mgr inż. Andrzej Żmirek
5.     Dokumentacja geotechniczna do koncepcji programowo przestrzennej sali koncertowo konferencyjnej przy ulicy spacerowej 20/22 w Milanówku,  sierpień 2007
Autor: mgr Andrzej Drążek
6.     Opinia dendrologiczna dot. wpływu wykonania podziemnej budowli zlokalizowanej przy zabytkowej willi „ Waleria” w Milanówku przy ul. Spacerowej 20/22 mającej pomieścić sale koncertową na 350  miejsc, wrzesień 2007
Autor: Prof. dr hab. inż. Marek Siewniak
7.    Na chwilę obecna trwają uzgodnienia dotyczące przygotowania ekspertyzy z firmą Arch - Project. Planowany termin opracowania opinii - 30 wrzesień 2008 r.
Ponadto zostało przygotowane "Merytoryczne opracowanie zespołu rzeźb Jana Szczepkowskiego w Willi Waleria" z uwzględnieniem wartości  poszczególnych obiektów dla planowanej ekspozycji muzealnej przez dr Katarzynę Chrudzimską - Uherę w maju 2008r.

z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku