Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 03-11-2006, Andrzej
Witam Pana Burmistrza Moje pytanie dotyczy oświetlenia ulicy Brwinowskiej na odcinku od d. szpitala na Turczynku do ulicy Królewskiej. Kiedy wreszcie Urząd zakończy batalię z pseudo ekologami i zainstaluje oświetlenie ? Czy ekologia nie jawi się tu jako hasło wytrych na wszelkie kłopoty ? (ta inewstycja nma już co najmniej dwuletnią brodę). Pozdrawiam Andrzej Zwierzchowski
Odpowiedź
Szanowny Panie,
Ze względu na konieczność uzgodnienia decyzji lokalizacyjnej dot. budowy oświetlenia ulicy Brwinowskiej z organizacjami społecznymi, proces budowlany przedłuża się. Rozmowy są trudne, niemniej są już na ukończeniu. Planuje się rozpoczęcie robót jeszcze w tym roku.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 03-11-2006, Małgorzata
Mam pytanie odnosnie inwestycji tzn ostatniego etapu budowy mieskzań TBS.Nie- jestem zameldowana w Milanówku ,jakie sa szanse na uzyskanie takiego- mieskzania,gdzie trzebba złożyc dok.i ile trzeba czekac na decyzje. Z gory- dziekuje za odpowiedz
Odpowiedź
Szanowna Pani,
Odpowiadając na pytanie uprzejmie wyjaśniam, iż wszelkie formalności związane z ubieganiem się o najem mieszkania w zasobach TBS należy załatwiać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku z siedzibą przy ul. Fiderkiewicza 41 (tel. 0-22 755-81-87 lub 0-22 755-81-89).Ponadto nadmieniam, że wnioski złożone przez zainteresowane osoby będą rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową, która w pierwszej kolejności zaopiniuje podania mieszkańców miasta Milanówka. Czas oczekiwania na decyzję w sprawie przydziału w chwili obecnej nie jest znany, gdyż trwają przygotowania do procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wyłoniony wykonawca przedmiotowej inwestycji. Po zakończeniu tych prac nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez Komisję Mieszkaniową.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 17-10-2006, Daniel
Czemu miasto nie mogło przeprowadzić kanalizacji na ulicy rzecznej .prosze o- szybkie nadanie odpowiedzi
Odpowiedź
Szanowny Panie,
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rzecznej została zakończona 19 października. W następnej kolejności budowane będą kanały w ulicach Kruczej i Kasprowicza. Prace powinny zostać zakończone do 20 listopada. Po odbiorze technicznym kanałów w każdej ulicy osobno, który dokona ZWiK, będzie możliwe przyłączanie instalacji domowych do kanalizacji i odprowadzanie ścieków.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 06-10-2006, Radek
Kiedy zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w ulicy Wierzbowej? W przyległej- ulicy Szkolnej wykonano ją w zeszłym roku. Wydaje się, że niewiele brakuje?- Jakie są plany miasta w tym zakresie? Rejon Wierzbowej staje się bardzo- dynamicznie rozwijającym się osiedlem. Budowa kanalizacji wpłynęłaby bardzo- pozytywnie na dalszy rozwój.
Odpowiedź
Szanowny Panie,
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Wieloletnim Planem Inwestycji na lata 2005 – 2013 budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej przewidziana jest na przyszły, tj 2007 rok.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 04-10-2006, Andrzej Gałecki
Szanowny Panie Burmistrzu, czy planowana jest inwestycja kanalizacji ściekowej- na ul. Ledóchowskiej. Jeśli tak, to proszę powiedzieć kiedy miałoby to- nastąpić. Z poważaniem Andrzej Gałecki
Odpowiedź
Szanowny Panie,
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej nie jest ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycji na lata 2005 – 2013, ponieważ w chwili uchwalania go przez Radę Miasta ulicy Ledóchowskiej jeszcze nie było. Przewidujemy wprowadzenie stosownej korekty WPI przy konstruowaniu budżetu na rok 2007. Termin budowy kanalizacji w ulicy Ledóchowskiej o długości ok. 100 - 150m od ulicy Wojska Polskiego, jest uzależniony od wybudowania kanalizacji w ulicy Wojska Polskiego na odcinku Krasińskiego – Mickiewicza, co jest planowane na rok 2009. Skanalizowanie pozostałej części ulicy będzie możliwe po wybudowaniu przepompowni ścieków na granicy z Grodziskiem Mazowieckim, które jest planowane na rok 2012.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 31-08-2006, Jerzy
Czy jest przewidzana a jeśli tak to kiedy, budowa kanalizacji na ulicy Długiej,- odcinek między ujęciem wodnym czyli od numeru 16 w kierunku ulicy Sosnowej?
Odpowiedź
Szanowny Panie,
Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycji na lata 2005 – 2013 budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Długiej przewidywana jest na rok 2010.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 28-07-2006, Romek
Czy choćby w przybliżeniu można określić kiedy zostaną podjęte wiążące decyzje o- trasie obwodnicy Grodziska i Milanówka? O ile można zorientować się z informacji- dostępnych w internecie, obecny plan nie jest akceptowany w Milanówku, ale nadal- obowiązuje, a realizacja obwodnicy jest jednym z priorytetów gminy. Agencje- oferujące działki i domy w pobliżu planowanej obwodnicy uważają/udają, że nic o- tym nie wiadmo, a pytane informują, że na pewno będzie ona gdzie indziej,- ponieważ stary plan przewiduje, iż przebiegłaby i przez Grodzisk i przez- Milanówek i byłaby raczej dużą ulicą w mieście niż obwodnicą. Jednak kupując- nieruchomość bardzo bym chciał mieć trochę lepszą niż "będzie albo nie"- informację.
Odpowiedź
Szanowny Panie!
Obwodnica drogi wojewódzkiej 719 przez teren Milanówka przewidziana była w obecnie nadal obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka z 1998 r. Natomiast miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka, w którym pokazany był przebieg obwodnicy w południowej części miasta, utracił moc obowiązującą z mocy ustawy w dniu 31.12.2002 r. Obecnie, na podstawie uchwały Rady Miasta Nr 306/XXVII/05 z dnia 27 września 2005 r. podjęliśmy pracę nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w której przewidziane jest opracowanie szczegółowego projektu przebiegu obwodnicy. Została opracowana wstępna koncepcja przebiegu obwodnicy po terenach północnych miasta w nawiązaniu do układu komunikacyjnego sąsiednich gmin.
W odpowiedzi na zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitarnego Warszawy złożony został wniosek o zmianę przebiegu obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 719 na terenie miasta Milanówka dołączając koncepcję nowej trasy.Po opracowaniu jej szczegółowego przebiegu będziemy wnioskować o zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w zakresie przebiegu trasy.
Przesądzeń na temat przebiegu obwodnicy należy spodziewać się dopiero w momencie zaopiniowania przez władze wojewódzkie tego wniosku.
Jak wynika z powyższego władze Milanówka konsekwentnie dążą do usunięcia obwodnicy z terenów przyrodniczo i krajobrazowo cennych, wskazanych dla zabudowy ekstensywnej oraz również częściowo zainwestowanych i przeniesienie jej na tereny mniej wrażliwe pod względem krajobrazowym, które i tak znajdą się w rejonie oddziaływania autostrady A-2.Niestety, nie wszystkie decyzje w tej sprawie leżą w naszej gestii toteż nie możemy obecnie podać wiarygodnego terminu rozstrzygnięcia tego problemu.

Pozostaję z szacunkiem
Z up. Burmistrza Miasta
Bogdan Korycki
Z-ca Burmistrza
do góry strony
Pytanie 11-07-2006, Rafal
Szanowny Panie, Chcialbym dowiedziec sie czy planowane jest powstanie- inwestycji przemyslowych na północnych przedmiesciach Milanówka, wzdluż- planowanej autostrady A2? Z powazaniem, Rafal
Odpowiedź
Szanowny Panie Rafale
W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka tereny północne miasta są przewidziane do pozostawienia w użytkowaniu rolnym z dopuszczeniem funkcji pensjonatowej.Obecnie trwają wstępne prace nad nową edycją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Dopiero po analizie uwarunkowań przyrodniczych i przesądzeniu nowoprojektowanego układu komunikacyjnego ustalone zostaną funkcje poszczególnych terenów.Miasto Milanówek objęte jest w 90% granicami Warszawskiego Obszaru Chronionego krajobrazu ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego. W obszarze tym zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do jakich zalicza się większość inwestycji przemysłowych.W związku z powyższym, przy projektowaniu funkcji terenów położonych w sąsiedztwie autostrady ograniczenia te będą brane pod uwagę.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 28-06-2006, Inga
czy będzie szpital w milanowku
Odpowiedź
Droga Ingo !
Jesteśmy w bezpośrednim zasięgu nowego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. i nie planujemy budowy szpitala w Milanówku.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony
Pytanie 18-06-2006,
Kiedy będzie zrobiony chodnik na ulicy Kościuszki między ul. Podleśnom i- Gospodarskom i kiedy będzie wykonana kanalizacja na ul. Gospodarskiej
Odpowiedź
Chodnik w ulicy Kościuszki na odcinku Podleśna – Gospodarska po stronie zachodniej jest w dobrym stanie technicznym. Zadanie budowy chodnika po wschodniej stronie w ramach współpracy miasta z Powiatowym Zarządem Dróg w Grodzisku Mazowieckim, który jest zarządcą tej ulicy, rozpatrywane będzie przy konstruowaniu kolejnych, rocznych planów inwestycyjnych.Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w os. „Gospodarska”, obejmującej m.in. ulicę Gospodarską planowane jest na rok bieżący. Rozpoczęcie robót nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy, tj. najwcześniej pod koniec sierpnia br.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
do góry strony


Wersja do druku