Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 15-05-2017, Ewa Leśna
Mam w Milanówku dziakę na terenie nie objętym planem. Muszę ją podzielić na dwie, z których jedna będzie miała 1300m2. Czy otrzymam na nią warunki zabudowy?
Odpowiedź 22-05-2017

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuję, że wielkość nowowydzielonej działki, jej przeznaczenie i możliwość zagospodarowania określane jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, podział działki, jej przeznaczenie oraz możliwość zagospodarowania następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 94 ust. 1 oraz art. 95 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147).
W związku z Pani zapytaniem i brakiem wskazania konkretnej działki nie jest możliwym ustosunkowanie się do Pani zapytania. Wskazać należy, że możliwość podziału danej działki (w tym jej wielkość), jej przeznaczenie i możliwość zagospodarowania jest indywidualna dla każdego przypadku. W związku z powyższym w celu uzyskania konkretnych informacji w przedmiotowej kwestii zachęcam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka. Pragnę jednak zauważyć, że ocena każdego przypadku następuje w formalnym postępowaniu administracyjnym, gdzie rozstrzygane jest to w drodze decyzji lub postanowienia i decyzji (w zależności od przypadku), a udzielona odpowiedź jest tylko informacyjna.


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - Kierownik Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 13-04-2017, Iza Ostrowska
Kiedy Macdonald
Odpowiedź 10-05-2017

Szanowna Pani,
Możliwość realizacji jakiejkolwiek inwestycji na danym terenie determinuje ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy. Następuje to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zapisy planu miejscowego warunkują możliwości sytuowania danego rodzaju zabudowy oraz określają m.in. gabaryty nowopowstających obiektów. Jeżeli planowana inwestycja zgodna jest z zapisami miejscowego planu, oraz przepisami odrębnymi to nie ma przeciwskazań do jej realizacji (oczywiście po uzyskaniu wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przez prawo). W sytuacji gdy brak jest planu miejscowego, określenie sposobu i możliwości zagospodarowania i warunków zabudowy na danym terenie sprowadza się do wydania decyzji o warunkach zabudowy, która wskazuje na możliwości inwestycyjne obszaru. Procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy szczegółowo  uregulowana jest w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. z 2016 r., poz. 778).
Biorąc pod uwagę powyższe o możliwości lokalizacji punktów handlowych i usługowych na danym obszarze, w pierwszej kolejności decyduje przeznaczenie danego ternu, zgodność planowanej inwestycji z przepisami odrębnymi, a następnie sam Inwestor.  Sieć restauracji McDonald samodzielnie decyduje o lokalizacji swoich nowych placówek i terminie ich realizacji. Na chwilę obecną nie jest prowadzone postępowanie dotyczące uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na tego typu obiekt.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak  - Kierownik Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 24-08-2016, Mieszkaniec Milanówka
Pani Burmistrz,

w związku toczącym się postępowaniem planistycznym dotyczącym terenu po dawnej fabryce Mifam, w związku z odpowiedzią udzieloną na początku sierpnia na pytanie internauty posługującego się pseudonimem Mojżesz, w której wskazano, że postępowanie jest na końcowym etapie, proszę o informację, czy już się zakończyło, a jeśli tak to z jakim wynikiem. Proszę również o informację do jakiej drogi publicznej dostęp ma nieruchomość objeta postępowaniem zgodnie z wnioskiem potencjalnego inwestora (proszę o wskazanie nazwy ulicy).

Pozdrawiam - Mieszkaniec Milanówka
Odpowiedź 31-08-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej m.in. na budowie budynku handlowo-usługowo-magazynowo-biurowego o powierzchni sprzedaży max 2000 m2, na dawnym terenie fabryki „Mifam”, wszczęte w dniu 04.01.2013 roku, zostało zakończone decyzją Burmistrza Miasta Milanówka Nr 61/2016 z dnia 03.08.2016 r. odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie informuję, że decyzja ta nie jest decyzją ostateczną i od niniejszej decyzji wszystkim stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Odnośnie dostępu omawianej inwestycji do drogi  publicznej, informuję, że zgodnie ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz przedstawioną koncepcją Inwestora obsługa komunikacyjna inwestycji byłaby zapewniona od strony ul. Dembowskiej, która posiada kategorię drogi gminnej, zgodnie z Uchwałą Nr 270/XXIV/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie: nadania kategorii dróg gminnych drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka w obrębach od 06-01 do 06-20.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak  - Kierownik Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 13-07-2016, Mojżesz
Czy prawdą jest,że przygotowywana jest budowa supermarketu OBI na terenie byłej fabryki Mifan? Jeżeli tak to 1) na jakim etapie są prace, 2/ czy w zwiazku zta inwestycją przewidywana jest przebudowa ul Królewskiej i skrzyzowania przy Tesco?
3/ Czy inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego?
Odpowiedź 03-08-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że przedmiotowy teren (dawny teren fabryki Mifam) położony jest w Milanówku, na obszarze, dla którego z dniem 31.12.2002 r. – utracił moc obowiązującą miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 127 z dnia 30.03.1993r. „w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka na okres perspektywiczny” (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 7, poz. 83 z dnia 20 maja 1993 r.). Oznacza to, iż teren ten zlokalizowany jest na obszarze, gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w przypadku, gdy brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Z uwagi na charakter inwestycji polegającej m.in. na budowie budynku handlowo-usługowo-magazynowo-biurowego o powierzchni sprzedaży max 2000 m2 w tut. Urzędzie prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego obiektu, wszczęte w dniu 04.01.2013 roku. Obecnie przedmiotowe postępowanie jest na etapie zakończenia postępowania i rozpatrywania zebranych materiałów dowodowych.
Jednocześnie, informuję, że ta konkretna inwestycja nie obejmuje przebudowy dróg. Na przedmiotowym obszarze, przebudowa ulicy Królewskiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Nowowiejską i Piłasudskiego wymagałoby wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obecnie nie toczy się w tut. Urzędzie postępowanie w tej sprawie.


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - Kierownik Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 05-02-2016, Seba
Co się stało z ławką na roku ulicy Spacerowej i Krasińskiego?
Odpowiedź 12-02-2016

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że ławka została zdemontowana przez służby miejskie. Notorycznie ławka była przestawiana, teren wokół  był zaśmiecany i właściciele nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z tą lokalizacją wnosili o jej  zabranie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 08-01-2016, Daniel
Dzień dobry.

Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie obecnie sa prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego,szczególnie intersuje nmnie osiedle Czubińska
Odpowiedź 29-01-2016

Szanowny Panie,
Aktualnie trwają prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka czyli nad dokumentem określającym główne, podstawowe kierunki i wskaźniki zagospodarowania terenu miasta. Po przyjęciu przez Radę Miasta ustaleń  tego studium (przewidziane na koniec 2017r.) możliwe będzie podejmowanie zmian istniejących miejscowych planów zagospodarowania, bądź opracowanie nowych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - Kierownik Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 25-09-2015, Marian
Grunty po firmie MIFAM zakupiła firma OBI. Czy urząd miasta prowadzi jakieś działania w kierunku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania który to plan wykluczy powstanie dużego marketu budowlanego. Powstanie takiego obiektu doszczętnie zakorkuje ul. Krakowską gdyż większość osób budujących domy w promieniu ok. 15 km będzie tu przyjeżdżać, nawet nie na zakupy tylko np. porównać ceny. Chyba urząd nie chce doprowadzić by z miasta obrodu powstało miasto marketów. Podobno przy ul. Królewskiej kolejny developer zakupił teren pod market.
Odpowiedź 02-10-2015

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuje, iż obecnie prowadzona jest procedura sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka dla terenów położonych w jego granicach administracyjnych (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Milanówka  Nr 439/LX/2014 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka) i nie jest obecnie prowadzona procedura planistyczna uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Anna Fabisiak - Kierownik Referatu GNPP

do góry strony
Pytanie 25-07-2015, Ala
Witam, chciałam się dowiedzieć w sprawie budowy nowych mieszkań dla mieszkańców Milanówka, kiedy zacznie się budowa?
Odpowiedź 05-08-2015

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż w obecnej chwili analizowane są możliwości finansowe Gminy (w tym pozyskania funduszy zewnętrznych na przyszłe budownictwo mieszkań komunalnych), jak również możliwości lokalizacyjne inwestycji.
Dlatego też jest jeszcze zbyt wcześnie aby operować konkretnymi terminami.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Ewa Tatarek -Dyrektor ZGKiM

do góry strony
Pytanie 20-04-2015, Basia
Dzień Dobry,
czy istnieje możliwość zmiany adresu z Chrzanowa Małego na Milanówek? Mieszkamy przy ul. Chopina, która w większości należy do Milanówka. Jedynie kilka domów do Chrzanowa, co powoduje duże utrudnienia zarówno dla obsługi poczty, kurierów, jak i dla mnie jako mieszkanki, gdyż przynależę do gminy Grodzisk, mimo iż dwie ulicy obok domu mam UM Milanówek.
Czy istnieje taka praktyka np. złożenia wniosku w dwóch gminach itp. o zmianę adresu?
Odpowiedź 13-05-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, iż Pani nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, w której nazwa ulicy jest tożsama z nazwą ulicy na terenie Gminy Milanówek.
Numeracja porządkowa wynika z podziału terytorialnego kraju, dla którego prowadzony jest rejestr przez Główny Urząd Statystyczny - przedmiotowa baza zawiera strukturę podziału administracyjnego, miejscowości, części miejscowości i ulic miast. Zmiana granic administracyjnych, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2013 r.  poz. 594), dokonywana jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Wydanie rozporządzenia, zgodnie z art. 4a ww. ustawy, wymaga zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez właściwe rady gmin konsultacji z mieszkańcami.
Należy zauważyć, iż zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego dokonywane są niezwykle rzadko i podyktowane są wyłącznie szczególnie istotnymi powodami, które rzutują na racjonalne funkcjonowanie gminy (miasta). Obiektywnie oceniając problem przez Panią zgłoszony, należy stwierdzić, że niedogodności związane z doręczeniami korespondencji nie powinny stanowić podstawy do zmian tak daleko idących zwłaszcza, że funkcjonowanie poczty oparte jest nie tylko o nazwę ulicy, ale przede wszystkim o kod pocztowy i nazwę miejscowości, które w tym przypadku są przejrzyście różne.
Podsumowując, kwestia zmiany adresu z Chrzanowa Małego na Milanówek wskazuje w tym przypadku na konieczność dokonania zmiany granicy pomiędzy gminami, co w kontekście powyższego nie jest zasadne.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 14-03-2015, Sylwia
Witam,mam pytanie odnośnie budowy bloków TBS. Czy takie bloki będą jeszcze budowane w Milanówku? Jeśli tak to kiedy? Pozdrawiam
Odpowiedź 20-03-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na pytanie uprzejmie informuję, że Gmina Milanówek nie będzie kontynuować budowy mieszkań w ramach TBS.  


Z poważaniem
z up. Burmistrza  Miasta Milanówka
Ewa Tatarek - Dyrektor ZGKiM

do góry strony


Wersja do druku