Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w II Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego:

Zadanie III - Z zakresu ekologii i ochrony środowiska

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działające na terenie Miasta Milanówka - do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w II Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. (Zarządzenie Nr 21/VI/2013 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 4 lutego 2014 r.)


I.      Informacje ogólne

  1. Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik do Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia
    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014 (Uchwała Nr 389/XXXII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2013 r.)
  2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

II.      Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie Miasta Milanówka, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert;

III.      Zadania członka Komisji Konkursowej

  1. Udział w posiedzeniach Komisji;
  2. Zapoznanie się z ofertami;
  3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
  4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Programie Współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2014;
  5. Podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej.

IV.      Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@milanowek.pl w terminie do dnia 19 lutego 2014 roku do godz. 16:00.

Burmistrz Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki


Wersja do druku