Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011r. ogłaszam o przystąpieniudo konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa wyżej, projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartościnieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

  • w Urzędzie Miasta Milanówka
  • w Referacie Gospodarki Nieruchomościamii Planowania Przestrzennego, ul. Spacerowa 4, w godzinach pracy Urzędu
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do dnia 27 marca 2015 r. w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta Milanówka Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
05-822 Milanówek
ul. Spacerowa 4

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: miasto@milanowek.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którymmowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


Wersja do druku