Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje dotyczące Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków (II)

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz. 239 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011 r. ogłaszam o przystąpieniu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, wpisanym do rejestru zabytków.

Przedmiotem niniejszych konsultacji jest procedura dotowania prac przy zabytkach, określająca sposób ubiegania się o przyznanie dotacji, weryfikacji złożonych wniosków, przyznawania dotacji, kontroli i rozliczania dotacji oraz gromadzenia i przekazywania informacji o udzielonych dotacjach, a także określenie podmiotów biorących udział w procedurze, ich zadań oraz sposobu komunikacji pomiędzy nimi. Zachęcam również zainteresowanych mieszkańców Milanówka do składania uwag i wniosków dotyczących projektu ww. uchwały.

Z treścią projektu uchwały można zapoznać się:

  • Na stronie internetowej Miasta Milanówka oraz Biuletynie Informacji Publicznej;
  • W Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, w, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, w godzinach pracy Urzędu;
  • Na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Milanówka: Budynek C przy ul. Spacerowej 4, 05-822 Milanówek oraz Budynek A przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00, za pomocą wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej Miasta Milanówka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka, w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, a także w Punkcie Obsługi Interesanta oraz w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Milanówka, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek.

Zastrzega się, iż rozpatrywane będą wyłącznie uwagi złożone w terminie za pomocą ww. formularza.

Wypełniony formularz należy dostarczyć osobiście na adres Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek lub ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek, złożyć w specjalnie do tego przygotowanych urnach w budynkach Urzędu Miasta Milanówka, przy ul. Kościuszki 45 i Spacerowej 4, 05-822 Milanówek, lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: planowanie.przestrzenne@milanowek.pl, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.).

Z up. Burmistrza Miasta
Łukasz Stępień
Zastępca BurmistrzaWersja do druku