Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające liczne zmiany w zakresie udzielania i rozliczania dotacji jednostkom oświatowym. Ustawodawca między innymi doprecyzował zapisy regulujące  ustalanie wysokości stawki dotacji, rozliczanie między gminami, dotowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,  a także wprowadził nowe definicje niektórych pojęć oraz  obowiązek publikacji podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia.

W projekcie zaproponowano zapisy, które pozwalają na uporządkowanie przepisów ogólnych w zakresie udzielania i rozliczania dotacji. Redagując uchwałę odstąpiono od  powielania zapisów ustawowych i ograniczono ich treść do określenia podstawy obliczenia dotacji dla wszystkich ustawowych przypadków dofinansowania z budżetu gminy szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  wg regulacji art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 8 do 15 listopada 2016 r. do godz. 12:00
  • komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, oswiata@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 8 do 15 listopada 2016 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii. Serdecznie zapraszam do zgłaszania opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:


Wersja do druku