Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 30/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku A Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.