Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Projekty realizowane przez Gminę Milanówek»  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF

Tytuł projektu: Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF

Wnioskodawca: Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Partnerzy: Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Marki, Otwock, Nadarzyn, Pruszków, Ząbki, Zielonka oraz Uniwersytet Warszawski.

Całkowita wartość projektu: 2 381 103,75 zł

Wysokość dofinansowania  1 904 883,00 zł

Celem głównym projektu  jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem
w projekcie do 30 czerwca 2019 r.

Grupy docelowe: Szkoły,  Uczniowie, Nauczyciele

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do 71 szkół z oddziałami gimnazjalnymi z obszaru ZIT WOF, w tym do doradców edukacyjno – zawodowych oraz nauczycieli wyznaczonych  do realizacji zadań z zakresu doradztwa w w/w szkołach – łącznie 78 osób (74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M).

Projekt obejmuje systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, a także przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery. Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas prowadzenia działań doradczo-warsztatowych.

Podjęte będą także działania na rzecz lepszej współpracy rynku pracy ze szkołami objętymi wsparciem. Dodatkowo, wnioskodawca przeprowadzi rozpoznanie rynku pracy oraz będzie promował kształcenie zawodowe, a doradcy edukacyjno-zawodowi będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Uczniowie biorący udział w projekcie przejdą diagnozę wstępną i rozszerzoną, będą uczestniczyć w warsztatach pt. „Bliżej rynku pracy”, w wycieczkach zawodoznawczych, spotkaniach, w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego rozwijając swoje kompetencje kluczowe i planując karierę zawodową pod okiem specjalistów. Efektem projektu będzie przygotowanie uczniów do przejścia z systemu edukacji na rynek pracy oraz stworzenie forum współpracy "Bliżej rynku pracy”. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Planowane produkty / rezultaty:

 1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego - 71;
 2. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych wsparciem w programie -78;
 3. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, nieposiadających kwalifikacji z tego zakresu uczestniczących w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - 48;
 4. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK1) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego - 22;
 5. Liczba utworzonych w ramach projektu Punktów Informacji i Kariery (PIK2) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego - 49;
 6. Liczba uczniów szkół z klasami gimnazjalnymi uczestniczących w warsztatach kompetencji miękkich w obszarze realizowanych w ramach projektu - 4000;
 7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych -4000;
 8. Liczba nauczycieli szkół z klasami gimnazjalnymi realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego objętych certyfikowanymi szkoleniami z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - 30.

Perspektywy współpracy po zakończeniu projektu:

 • kontynuacja współpracy kadry szkół z obszaru 10 gmin zaangażowanych w projekt
 • wdrożenie wspólnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami o przystąpieniu do Projektu;
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. w przypadku osób z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument wydany przez lekarza poświadczający stan zdrowia.

Pliki do pobrania:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
 2. Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny nauczyciela
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika Projektu
 4. Załącznik nr 4 - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie


Wersja do druku