Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXXVII Sesja Rady Miasta Milanówka - 15 maja 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA MILANÓWKA

zawiadamia mieszkańców o zwołaniu

XXXVII SESJI

VI kadencji Rady Miasta Milanówka

w dniu 15 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 16.00

w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45


Porządek obrad sesji :

1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokółu z XXXVI Sesji Rady Miasta Milanówka.

4. Sprawozdanie Burmistrza.

5. Informacja Prezesa MPWiK Sp. z o.o. na temat gospodarki ściekowej na terenie gminy Milanówek.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014-2021,

b) zmian budżetu Miasta na 2014 rok;

c) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką umowną proj. dz. 5/2 obr. 07-01 położonej przy ulicy Turczynek;

d) przekazania Powiatowi Grodziskiemu zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Milanówka do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim;

e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z terenu Milanówka, a dla której organem prowadzącym jest Powiat Grodziski”;

f) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek;

g) uchylenia uchwały Nr 352/XLI/01 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Milanówek lokali mieszkalnych na czas trwania stosunku pracy ze zmianami zawartymi w uchwale Nr 329/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009 r.

h) zmiany uchwały nr 416/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ;

i) zmiany uchwały Nr 320/XXVIII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2013-2014 projektu systemowego o nazwie Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności  MILA  realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1;

j) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za rok 2013;

k) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2013 r.;

l) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek.

7. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr  Maria Sobczak


Wersja do druku