Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik: Ewelina Piekarczyk

Kontakt:

tel. 22 758 30 61 wew. 109
ul. Kościuszki 43
05-822 Milanówek

Zobacz również:

Zadania:

1. Referat działa w celu przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane finansowane ze środków Gminy, zgodnie z procedurami i zasadami udzielania tychże zamówień wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Milanówka”, wprowadzonego odrębnym zarządzeniem Burmistrza.
2. Referat działa również w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o wartości mniejszej od wartości wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ale wyższej niż 10 000 euro, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Referat realizuje zadania w zakresie wskazanym w ust. 1 dla komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek obsługiwanych, a w zakresie wskazanym w ust. 2 dla komórek organizacyjnych Urzędu.
4. Do czynności podejmowanych przez Referat należy w szczególności w zależności od wartości danego postępowania:
1) określenie trybu udzielenia zamówienia;
2) opracowanie, na podstawie dokumentów przekazanych przez komórki i jednostki organizacyjne Urzędu, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3) przygotowanie Zarządzeń Burmistrza w sprawie powołania komisji przetargowej;
4) przesyłanie ogłoszeń o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych lub Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;
5) zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu wraz z dokumentacja postępowania na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu;
6) udział w pracach komisji przetargowej;
7) formalne przygotowywanie wniosków do Wykonawców w sprawie prowadzonego postępowania;
8) przygotowywanie pism we wszystkich sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem;
9) przygotowywanie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10) podejmowanie czynności formalnych związanym z wniesionymi środkami ochrony prawnej;
11) sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach przekazywanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
12) prowadzenie rejestru postępowań, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
13) na podstawie informacji przekazywanych przez komórki i jednostki organizacyjne sporządzanie planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym.
5. Realizując zadania, o których mowa powyżej na rzecz komórek organizacyjnych i jednostek obsługiwanych, Referat ściśle współpracuje z kierownikami tychże komórek i jednostek.

    Wersja do druku