Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację VII zadania publicznego w 2016 r.

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert na realizację VII zadania publicznego:

  • Zadanie VII - Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 ze zm.), działające na terenie Miasta Milanówka - do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartym Konkursie Ofert na realizację VII zadania publicznego w 2016 r. (Zarządzenie Nr 79/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 4 maja 2016 r.)

I. Informacje ogólne

  1. Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik do Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (Uchwała Nr 102/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015 r.)
  2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. II. Wymagania stawiane kandydatom W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 ze zm.), działających na terenie Miasta Milanówka, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka Komisji Konkursowej

1. Udział w posiedzeniach Komisji,
2. Zapoznanie się z ofertami,
3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym,
4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Programie Współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok,
5. Podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@milanowek.pl w terminie do dnia 20 marca 2016 roku do godz. 10:00.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Uzupełnienie

Burmistrz Miasta Milanówka w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze na członków Komisji Konkursowej z dnia 11 maja informuje, że:

  1. Prostuje oczywistą omyłkę pisarką dotyczącą terminu zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, pkt. IV ogłoszenia z dnia 11 maja 2016 r., który powinien brzmieć: w terminie do dnia 20 maja 2016 roku do godz. 10:00.
  2. Przedłuża termin zgłaszania kandydatur do dnia 25 maja 2016 r. do godz. 10:00. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@milanowek.pl.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:


Wersja do druku