Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji rekrutacyjnej na stanowisko Kierownika OPS w Milanówku

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), działające na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców do zgłaszania kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej powołanych w celu przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku.

1. Informacje ogólne

  1. Komisja działa w oparciu o Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiący Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 7/VII/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
  2. Udział w pracach Komisji rekrutacyjnej jest nieodpłatny.

2. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), działających na terenie Miasta Milanówka
lub na rzecz jego Mieszkańców, pod warunkiem, że żaden członek organizacji nie będzie kandydował w ogłoszonym konkursie.

3. Zadania członka Komisji rekrutacyjnej

  1. udział w posiedzeniach Komisji,
  2. zapoznanie się z ofertami kandydatów (CV, list motywacyjny),
  3. ocena kandydatów pod względem merytorycznym, w celu wyłonienia nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymują 1 głos łącznie, zgodnie z zapisami Regulaminu naboru),
  4. podpisanie protokołu Komisji.

4. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnych należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@milanowek.pl w terminie do dnia 23 grudnia 2016 roku do godz. 15:00.

5. Miejsce i termin prac komisji rekrutacyjnych

Prace Komisji rekrutacyjnych rozpoczną się niezwłocznie po powołaniu Komisji odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka.

Formularz złoszeniowy

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska


Wersja do druku