Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Projekty realizowane przez Gminę Milanówek

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 31.07.2013 gmina Milanówek zakończyła realizację projektu pn.: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Milanówek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniosła 185.261,60 zł

W okresie realizacji projektu tj. 01.09.2011 – 31.07.2013 przeprowadzono następujące zajęcia:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 450 godzin,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – 840 godzin,
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 360 godzin,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 120 godzin,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci zaburzeniami wzroku, słuchu, przewlekle chorych – 120 godzin,
 • zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 240 godzin,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 60 godzin.

W zajęciach udział wzięło 249 uczniów i uczennic uczęszczających do klas I-III trzech publicznych szkół podstawowych z terenu Milanówka:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Gminnych nr 1 im. Ks. Piotra Skargi ul. Królewska 69
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej ul. Literacka 2
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół Gminnych nr 3 im. Fryderyka Chopina ul. Żabie Oczko 1

Za prawidłową realizację zadań w szkołach odpowiedzialni byli koordynatorzy szkolni, a nadzór nad całym projektem sprawowała pani Katarzyna Wąsińska-Jano - koordynator projektu.

Dzięki realizacji projektu udało się w znacznej mierze zaspokoić indywidualne potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno tych, którzy mają trudności w nauce, jak i uczniów zdolnych, utalentowanych, chętnie rozwijających swoje pasje czy zainteresowania. Oferta zajęć pozalekcyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości nie tylko zwiększyła zakres oferty edukacyjnej szkół, ale również przyniosła szereg wymiernych korzyści.

Dyrektorzy szkół są zdania, że realizacja zajęć przyczyniła się do znacznej poprawy w zakresie funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym, co z pewnością będzie rzutowało na ich dalszy rozwój i sukcesy edukacyjne. Działania podejmowane przez nauczycieli w ramach zajęć  wpłynęły na harmonijny rozwój uczniów, poprawiły osiągane przez nich wyniki w nauce oaz wywarły korzystny wpływ na ich funkcjonowanie w szkolnej społeczności. Uczniowie biorący udział w tych zajęciach wyrównywali braki w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej, doskonalili sprawność językową oraz zdobywali umiejętności poprawnej komunikacji i współpracy w grupie. Sukcesy dzieci, osiągnięte podczas zajęć, wyraźnie wpłynęły na ich motywację do nauki oraz zwiększyły poczucie własnej wartości. Projekt pozwolił na podniesienie jakości pracy nauczycieli i niewątpliwie zwiększył liczbę dzieci, które z większym zasobem wiedzy i umiejętności przeszły do klas programowo wyższych.

Zdaniem nauczycieli również doposażenie bazy dydaktycznej okazało się bardzo pomocne. Pozwoliło na bezstresowe utrwalanie znanych treści i jednocześnie poznawanie nowych. Dzięki atrakcyjnym pomocom dydaktycznym kształcenie nowych umiejętności okazało się znacznie skuteczniejsze. Wykorzystane w pracy ćwiczenia pozwoliły na wczesne rozpoznanie trudności w zakresie spostrzegania wzrokowego, myślenia przyczynowo-skutkowego, dostrzegania różnic i podobieństw, pamięci i uwagi. Różnorodność form ćwiczeń oraz ich zabawowy charakter uatrakcyjniały proces uczenia się. Dawały możliwość pracy we własnym tempie i kontrolowanie jej efektów na tle grupy. Ułatwiały koncentrację uwagi dziecka, rozbudzały zainteresowania ucznia wprowadzonymi treściami.

Należy stwierdzić, że dzięki pracy dzieci i nauczycieli prowadzonych zajęcia, projekt był trafionym przedsięwzięciem, które już dziś zaowocowało lepszymi wynikami w nauce, a w przyszłości przyniesie wiele korzyści zarówno uczniom, jak i ich rodzicom.


 


Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapraszamy uczniów uczęszczających do klas I-III publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Milanówka do udziału w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek”.

Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica, u którego/której Zespół nauczycieli zdiagnozował:

a)      indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju,

b)      iż, posiadana wiedza i zdolności (uzdolnienia) wymagają indywidualnego podejścia.

Dodatkowe zajęcia, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z zakupionych w ramach projektu specjalistycznych pomocy dydaktycznych.

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 17.09.2012 r. do 28.09.2012 r. do godziny 1200.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz form organizowanych zajęć udzielane będą w Referacie Oświaty i u koordynatorów szkolnych.

Regulamin rekrutacji dostępny TUTAJ.

 

 


 

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Milanówek realizuje projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnychWartość projektu: 185261,60 zł

CEL GŁÓWNY
Wsparcie indywidualnego rozwoju 249 uczniów/uczennic (139 Ch, 110 Dz) klas I-III 3 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Milanówek poprzez eliminowanie zdiagnozowanych zaburzeń umiejętności szkolnych oraz rozwijanie zainteresowań dzieci szczególnie uzdolnionych w okresie 01.09.2011 r. – 31.07.2013r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Zapewnienie 249 dzieciom klas I-III szkół podstawowych Gminy Milanówek atrakcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 01.09.2011 r. – 31.07.2013 r.
 2. Minimalizowanie indywidualnych trudności w zdobywaniu umiejętności szkolnych uczniów klas I-III Gminy Milanówek w okresie 01.09.2011 r. – 31.07.2013 r.
 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów klas I-III szczególnie uzdolnionych uczęszczających do szkół podstawowych Gminy Milanówek w okresie 01.09.2011 r. – 31.07.2013 r.
 4. Stworzenie optymalnych warunków do indywidualnej pracy nauczycieli z uczniami poprzez doposażenie przestrzeni edukacyjnej 3 szkół podstawowych w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie realizacji projektu.

BENEFICJENCI
Grupą docelową jest 249 uczniów i uczennic (110 dziewczynek i 139 chłopców) uczęszczających do klas I-III  trzech publicznych szkół podstawowych z terenu Milanówka

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Gminnych nr 1 im. Ks. Piotra Skargiul. Królewska 69
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej ul. Literacka 2
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zespole Szkół Gminnych nr 3 im. Fryderyka Chopinaul. Żabie Oczko 1

RODZAJ OFEROWANYCH ZAJĘĆ
Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od II semestru roku szkolnego 2011/2012 zostaną przeprowadzane następujące zajęcia:

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
 • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci zaburzeniami wzroku, słuchu, chorzy
 • zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

Z zajęć edukacyjnych skorzystają uczniowie publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Milanówek.

W ramach projektu przewidziano także doposażenie bazy dydaktycznej szkół w specjalistyczne pomoce dydaktyczne dobrane odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie systemowym (doc)

Kontakt

Koordynator projektu – Katarzyna Wąsińska-Jano
Asystent koordynatora projektu – Łukasz Stępień
Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61
email: lukasz.stepien@milanowek.pl
katarzyna.wasinska-jano@milanowek.pl

Zespół Szkół Gminnych nr 1
Dyrektor – Edyta Sawicka
Koordynator szkolny – Magdalena Wardzińska
tel. 22 758 35 24
email: sp1milanowek@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa nr 2
Dyrektor – Marianna Frej
Koordynator szkolny – Monika Krawczyk
tel. 22 758 34 85
email: szkola.nr2@neostrada.pl

Zespół Szkół Gminnych nr 3
Dyrektor – Krzysztof Filipiak
Koordynator szkolny – Aneta Bogdzio
tel. 22 758 34 60
email: zsg3@tlen.pl


Wersja do druku