Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

Zadanie I
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych:

  • upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych,
  • wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej,
  • wspieranie publikacji książkowych o tematyce lokalnej,
  • edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta,
  • edukacja na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej,
  • działania propagujące ideę Miasta-Ogrodu
  • wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze,
  • wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych,
  • wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe;

Termin realizacji zadania: okres od 27 stycznia 2014 r. do 19 grudnia 2014 r.

Zadanie II
Z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:

  • wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych;

Termin realizacji zadania: okres od 27 stycznia 2014 r. do 14 marca 2014 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadań w 2014 r.:

Zadanie I - 67 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy zł)

Zadanie II - 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy zł)

Termin składania ofert: 13 stycznia 2014 r. do godz. 18:00
zmiana terminu składania ofert: 16 stycznia 2014 r.

Rodzaj dokumentu
Plik
Zarządzenie Burmistrza
Ogłoszenie o konkursie załącznik do zarządzenia
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Zarządzenie zmieniające dokument
Ogłoszenie o naborze członków Komisji konkursowej dokument
Zarządzenie powołujące Komisję konkursową
dokument
Rozpatrzenie ofert - zadanie I Pobierz dokument
Rozpatrzenie ofert - zadanie II Pobierz dokument
Ponowne rozpatrzenie ofert Pobierz dokument

Wersja do druku