Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji - 22 grudnia 2014 r.

Informuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1.  Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 - 2021,
b)   zmian budżetu Miasta na 2014 rok,
c)   ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014,
d)   ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Milanówka,
e)   zmieniająca uchwałę Nr 525/XLII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015,
f)   przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

2.  Informacja dotycząca projektu porozumienia Gminy Milanówek oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w sprawie „warunków realizacji usunięcia kolizji z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną polegającą na przebudowie infrastruktury technicznej służącej odprowadzeniu wód opadowych z gruntów położonych na terenie Miasta Milanówka”

3.  Sprawy różne.

Przewodniczący Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki
Wersja do druku