Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta

Kierownik: Dominika Jędrzejczak

Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 wew. 215 (dla interesantów) lub 213, 220, 241, 242 (sekretarz - p.o. kierownika)

e-mail: planowanie.przestrzenne@milanowek.pl

Zobacz również:

Zadania:

1. Referat Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta działa w celu zapewnienia: zrównoważonego planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz estetycznego zagospodarowania przestrzeni publicznej Miasta.
2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ładu przestrzennego dotyczące w szczególności:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
3) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) decyzji o warunkach zabudowy;
5) zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
6) wypisów i wyrysów z miejscowych planów;
7) zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowych planów;
8) opiniowanie miejscowych planów gmin sąsiednich w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
9) egzekwowania przestrzegania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń;
10) nakładania kar, określonych w przepisach odrębnych, za nie przestrzeganie warunków i zasad, o których mowa w pkt 16;
11) cmentarzy poprzez nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawowych regulujących działalność cmentarzy i chowanie zmarłych.

3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

1) rejestr decyzji o warunkach zabudowy;
2) rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym;
3) rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4) rejestr wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian.


Wersja do druku