Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji - 24 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji,, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Brwinowskiej w Milanówku;
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Warszawskiej w Milanówku;
  • likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na zbiegu ul. Długiej i Zawąskiej;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej w Milanówku;
  • wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej przez Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie dotyczącej wypłaty rekompensaty za bezzasadnie przejętą nieruchomość, oznaczoną obecnie w ewidencji gruntów i budynków dz. nr ew. 56/1, 56/2, 56/3 obr.06-02 u zbiegu ul. Okólnej i ul. Grabowej (dawniej dz. nr ew. 56 obr. 06-02, przy ul. Okólnej 12 w Milanówku);
  • wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
  • zmieniająca uchwałę Nr 214/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki


Wersja do druku