Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza IV Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza IV Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku

Zadanie V  - Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W ramach zadania wspierane będą:

  • Programy promujące zdrowy tryb życia;
  • Działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia;
  • Działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • Wsparcie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia
  • Działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych
  • Działania dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2014 r.:

Zadanie V - 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tys. zł)

Termin składania ofert: 10 kwietnia 2014 r. do godz. 16:00

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 10 kwietnia 2014 r. do godz. 16:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem:
IV Otwarty Konkurs Ofert i nazwą Oferenta.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rodzaj dokumentu
Plik
Zarządzenie Burmistrza
Ogłoszenie o konkursie załącznik do zarządzenia
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Rozpatrzenie ofert pobierz dokument

Wersja do druku