Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza V Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA OGŁASZA V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

Zadanie VI – Zadania z zakresu wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  • wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych,
  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz organizację imprez sportowo - rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym

Termin realizacji zadania: okres od 20 maja 2014 r. do 20 października 2014 r

Przewidywana wysokość środków przeznaczonych na realizację ww. zadania w 2014 r.:

Zadanie VI - 85 000,00 zł

Termin składania ofert: 12 maja 2014 r. do godz. 18:00

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 12 maja 2014 r. do godz. 18:00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek z dopiskiem: V Otwarty Konkurs Ofert i nazwą Oferenta.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rodzaj dokumentu
Plik
Zarządzenie Burmistrza
Ogłoszenie o konkursie załącznik do zarządzenia
Wzór oferty, wzór sprawozdania
Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej pobierz dokument
Zarządzenie powołujące Komisje Konkursową pobierz dokument
Rozpatrzenie ofert pobierz dokument

Wersja do druku