Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

 • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
 • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
 • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
 • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 26-02-2008, Adam Matusiak
Informacja w sprawie budowy sklepu wielkopowierzchniowego ujrzała światło dzienne po artykule w bibule.Dlaczego w sprawozdaniach z prac burmistrza między sesjami nie poinformował Pan nawet Rady Miasta o podjętej decyzji z sierpnia 2007 nr130/07. Od sierpnia 2007 do stycznia 2008 było już kilka sesji i sprawozdań z pracy burmistrza i nigdzie nie ma mowy o w/w decyzji.Adam Matusiak
Odpowiedź 29-02-2008

Szanowny Panie,
Sprawozdania z prac burmistrza dotyczą okresu pomiędzy sesjami, dlatego też informowanie w styczniu 2008 o decyzji administracyjnej wydanej w sierpniu 2007 nie ma uzasadnienia, szczególnie że powszechna wiedza o tej decyzji stała się faktem. Przyczyny, dlaczego tego nie uczyniłem wcześniej, podałem Panu w odpowiedzi z dn.24.01.2008r.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
29.02.2008 r.

do góry strony
Pytanie 30-01-2008, Adam Matusiak
Interesuje mnie sprawa zniknięcia reklamy firmy Silkpol z ul Królewskiej1. Kto wydał polecenie usunięcia reklamy i dlaczego ?2. Dlaczego nie powiadomiono o demontażu właściciela ?3. Jaki Pan przewiduje finał zakończenia tej sprawy ?Adam Matusiak
Odpowiedź 08-02-2008


Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, iż polecenie zabezpieczenia reklamy firmy „Silkpol” zostało wydane przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.
Przedmiotowa tablica reklamowa została usunięta przez pracowników ZGKiM z terenu przylegającego do pasa drogowego ul. Królewskiej z powodu jej złego stanu technicznego, stwarzającego zagrożenie dla osób postronnych i zdeponowana na bazie ZGKiM. Właściciel nie został powiadomiony o tym fakcie przez przeoczenie. Tablica ta jest w każdej chwili do odebrania.
Ponadto nadmieniam, iż nie sposób uczynić komukolwiek zarzutu z faktu, że troszczył się o bezpieczeństwo. Jeżeli z tego tytułu ktoś poniósł szkodę to przysługuje mu roszczenie o jej wyrównanie.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
Milanówek,08.02.2008

do góry strony
Pytanie 29-01-2008, Artur Malinowski
Szanowny Panie Burmistrzu,1. W dniu dzisiejszym moja żona około godz. 11.00 udała się do UM Milanówek, celem złożenia wniosku, w Punkie Obsługi Interesanta - moje pytanie: jakież to okoliczności wpłynęły na postawę pracownicy Urzędu, przyjmującej wniosek, przejawiającą się w całkowitym braku kultury, polegającym na braku odpowiedzi na sfromułowania mojej żony: "Dzień dobry", "Czy mogłaby mi Pani pomóc", "Do widzenia".Być może pytanie jest w grucnie rzeczy natury humorystycznej, ale od osób pełniących takie stanowiska jak ta Pani jako mieszkaniec Milanówka oczekiwałbym bardziej przyjaznego nastawienia do interesantów (dla przykładu, nawet złej sławy oddziały ZUS idą w kierunku większej życzyliwości w stosunku do interesantów - oczywiście w żaden sposób w tym miejscu nie staram sie porównywać profesjonalizmuu UM Milanówek do jakiegokolwiek oddziału ZUS. 2. Chciałbym zwrócić uwagę, iż "konik" na małym placu zabaw dla dzieci przy MOK Milanówek nie posiada z jednej strony rączki do trzymania przez dzieci. Naprawienie tej usterki znacznie uprzyjemniłoby zabawę. Z poważaniem,Artur Malinowski
Odpowiedź 01-02-2008

Szanowny Panie Arturze,
Chciałbym przeprosić Pana oraz Pańską żonę za niewłaściwe zachowanie mojego pracownika z Punku Obsługi Interesanta.
Działając w kierunku właściwej obsługi, podjąłem działania wykluczające naganne zachowanie i zobowiązuję się, że takie sytuacje nie będą miały miejsca w przyszłości.
Ad 2.
Dziękuję za zwrócenie uwagi na mały plac zabaw dla dzieci przy MOK, gdzie jedna z zabawek nie posiada z jednej strony rączki do
trzymania przez dzieci. Naprawienie tej usterki nastąpi niezwłocznie.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 14-01-2008, Tomek
Szanowny Panie BurmistrzuChciałbym się dowiedzieć dlaczego nie wykonuje Pan dla gminy Mialanówek studium koncepcyjnego rozwoju miasta jak również planów zagospodarowania.W przeciwieństwie do Pana, Burmistrz Grodziska Maz. nie marnuje czasu i sprawnie zawsze wyprzedza Pana w takich działaniach co niestety stawia nasze miasto zawsze przed faktem dokonanym. Przecież opracowanie takich dokumentów z łatwości mogło by zahamować panoszenie się grodziska po naszych terenach. Plan przestrzennego zagospodarowania jest ponad studium wiec np. sprawe obowdnicy mozna by rozwiązać w dogodny dla mialnówka sposób. Jednakże, w tym celu trzeba sprawnie i zdecydowania działać co w Pańskim wykonaniu jakoś nie jest zaważalne.Z PowazaniemTomek
Odpowiedź 17-01-2008

Szanowny Panie,
Miasto Milanówek posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od 1998r. Do zmiany tego studium przystąpiliśmy we wrześniu 2005 r. Wykonane zostały prace wstępne, takie jak ekofijografia obszaru miasta. Obecnie trwają konsultacje na temat obwodnicy drogi 719. Po skonstruowaniu stanowiska dotyczącego obejścia drogi 719 będzie ogłoszony przetarg na wykonanie dalszych prac projektowych nad studium.
Obowiązujące  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 33% powierzchni miasta, czyli o 3% więcej niż w Grodzisku Mazowieckim, który posiada miejscowe plany zagospodarowania dla 30% powierzchni gminy.
Jednocześnie wyjaśniam, że nadrzędnym dokumentem w zakresie planowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa politykę przestrzenną gminy i zasady zagospodarowania przestrzennego na jej terenie. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych (Art.9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Dz.U.2003, Nr 80, poz.717 z późn.zm.).


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 20-10-2007, adam
przepraszam bardzo za żle sformułowane pytanie.Czy jest już ekspertyza w sprawie podziemnej budowli w wilii Waleria ?Pan odpowiada, że jest. Odpowiedż godna urzędnika.BrawoPoprawiam pytanie, jaka jest ekspertyza w sprawie podziemnej budowli w wilii Waleria. Proszę o całą jej treść.Adan Matusiak
Odpowiedź 29-10-2007

Szanowny Panie!
W ramach ekspertyzy dotyczącej podziemnej budowli przy willi "Waleria"
wykonano trzy opracowania, a mianowicie:
- opinię dendrologiczną
- dokumentację geotechniczną
- ekspertyzę techniczną dotyczącą wpływu wykonania podziemnej budowli na istniejącą willę "Waleria".
Opracowania te wskazują na duże zagrożenia, szczególnie w okresie wykonywania głębokich wykopów, zarówno na środowisko jak i samą willę "Waleria". Wskazują również sposoby minimalizowania lub eliminowaniazagrożeń, podkreślając jednak znaczący wzrost kosztów z tego powodu. Dlatego też podjąłem decyzję o rezygnacji z koncepcji budowy podziemnej
sali koncertowo-konferencyjnej.
Z pełną treścią ekspertyzy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 15-10-2007, adam
Dzien dobryNa czym polegoa kolizja pracy OPS i Urzedu Miejskiego w jednym budynku?Czy jest już ekspertyza w sprawie podziemnej budowli w willi "Waleria" ?Adam Matusiak
Odpowiedź 18-10-2007

Szanowny Panie,
Sprawy załatwiane przez Interesantów w Urzędzie Miejskim są typowymi sprawami administracyjnymi, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej działa w celu niesienia pomocy swoim klientom, tak więc łączenie tych dwóch rodzajów załatwianych spraw, może odbić się niekorzystnie na osobach wymagających szczególnej uwagi.
Tak jest już ekspertyza.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bogdan Korycki
Zastępca Burmistrza Miasta

 

do góry strony
Pytanie 07-08-2007, adam
dobry wieczór1. Ile i jakie wnioski złożyła nasza gmina aby wykorzystać fundusze unijne?2. Które mają szanse realizacji ?3. Czy jest już może jakiś projekt w trakcie realizacji ?4. Ile ero do tej pory otrzymaliśmy ?adam matusiak
Odpowiedź 14-08-2007
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące wniosków o pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej, uprzejmie informuję co następuje.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku w dniu 24 kwietnia 2006 r. złożył wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie działania 1.6 SPmatusiakO RZL. Tytułem projektu jest „Aktywizacja zawodowa kobiet z terenu miasta Milanówka”. Wniosek nie został rozpatrzony z powodu wyczerpania środków na w/w działanie (powyższa informacja została ogłoszona przez MP i PS 19.05.2006 r.).
Urząd Miejski w Milanówku:
 1. w maju 2005 r. został złożony wniosek do funduszy złotowych Komisji Europejskiej – counterpart funds wniosek o dofinansowanie Kampanii informacyjnej na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – „Milanówek w Unii Europejskiej”. Dofinansowanie w wysokości 73.490,00 PLN otrzymano i zrealizowano.
 2. w czerwcu 2005 r. ubiegał się o dotację na stworzenie Gminnego Centrum Informacji. Kwota wnioskowana to 50.000 PLN. Dotację otrzymano we wnioskowanej wysokości, co umożliwiło utworzenie Miejskiego Centrum Informacji w Milanówku.
 3. w dniu 25 listopada 2005 r. został złożony wniosek do Biura Mechanizmów Finansowych o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku, w kwocie 1 503 947 euro. Wniosek został złożony za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
  Przedmiotem wniosku jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Topolowa, Lipowa, Kościuszki, Piaski, Parkowa, Głowackiego, Miła, Piękna, Makowa, Wiśniowa, Wesoła, Grudowska, Sadowa, Żytnia, Przyszłości, Gospodarska, Podwiejska, Olszowa, Leśny Ślad, Podleśna, Podgórna, Letnicza, Sienkiewicza, Warszawska, Północna i Wigury.
 4. Kwota wnioskowana – 5.000.000 PLN
  • środków nie przyznano

 5. w dniu 31 marca 2006 r. został złożony wniosek, pt. „Kiosk ze szkoleniami”, o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu szkoleniowego spełniającego kryteria Działania 2.1 (rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  • Kwota wnioskowana – 229.060,00 PLN
  • Kwota przyznana – 218.840,00 PLN5.
 6. w dniu 01marca 2007 r. został złożony wstępny wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pt. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek", który został zaakceptowany i jest na etapie przygotowywania dokumentów.
Całkowita wartość projektu  34.590.000 PLN.  Realizacja planowana na lata 2007-2013.

Miejski Ośrodek Kultury ubiegał się o dotacje w latach 2005 i 2006 r. W 2005 roku ze środków Województwa Mazowieckiego ubiegano się o dotację na wsparcie wykonania zadania w zakresie:
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
– Oferta realizowania zadania publicznego nr 1 - „Organizowanie lub uczestnictwo
w festiwalach, konkursach, przeglądach, plenerach, warsztatach artystycznych i innych imprezach mających znaczenie dla polskiej kultury i sztuki”
 1. Nazwa zadania: „ Festiwal Sztuki”
  Kwota wnioskowana – 27.700,00 PLN
  Termin realizacji: 14-21.05.2005 roku
  Termin złożenia oferty: 15.02.2005 r.
  - środków nie przyznano
 2. Nazwa zadania: „Kiermasz Artystyczny Krąg”
  Kwota wnioskowana – 34.940,00 PLN
  Termin realizacji: 11.06.2006 roku
  Termin złożenia oferty: 30.12.2005 r.
  - środków nie przyznano
Turystyki
- Oferta realizowania zadania publicznego nr 1 „Organizowanie lub uczestnictwo w turystyce rowerowej, wodnej, pieszej i konnej – na terenie Województwa Mazowieckiego”
 1. Nazwa zadania: „Rowerem przez Milanówek i Mazowsze”
  Kwota wnioskowana – 2.450,00 PLN
  Termin: 28.05.2005 r. i 18.06.2005 r.
  Termin złożenia oferty: 14.04.2005 r.
  - środków nie przyznano

Rok 2006
W ramach ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programów Operacyjnych na 2006 rok.
Program Operacyjny nr 1 „Promocja Twórczości”
 1. Nazwa zadania: „Konkurs Debiuty Wokalne Śpiewu Solowego i Piosenkarstwa w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Sztuki im. Stanisława Gruszczyńskiego.
  Kwota wnioskowana – 26.929,80 PLN
  Termin realizacji: 07 – 11.06.2006 r.
  Termin złożenia oferty:17.03.2006 r.
  - środków nie przyznano
Program Operacyjny nr 5 „Rozwój inicjatyw lokalnych ”
 1. Nazwa zadania: „Otwarte Ogrody w Milanówku” – Europejskie Dni Dziedzictwa
  Kwota wnioskowana – 25.000 PLN
  Termin realizacji: 10.09.2006 r.
  Termin złożenia oferty: 14.04.2006 r.
  - decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki przyznane
  w wysokości 25.000,00 PLN – jest to maksymalna kwota dofinansowania.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2004 otrzymała 3 500 PLN dotacji celowej Ministra Kultury z programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”. Dotację zrealizowano.

W 2005 roku biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie zadania zrealizowanego ze środków Ministra Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”. Kwota wniosku 25 000 PLN. Funduszy nie przyznano.

W ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa, Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek”. Kwota wniosku na zakup nowości wydawniczych wynosiła 7 000 PLN. Dotację przyznano i zrealizowano.

Miejska Biblioteka Publiczna w 2005 r. za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, z programu IKONKA wnioskowała o nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego. Realizacja do końca 2006 r.

W 4 kwartale 2006 roku placówka z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Promocji czytelnictwa, Priorytet 1: „Rozwój księgozbiorów bibliotek” ma otrzymać na zakup nowości wydawniczych kwotę w wysokości 7 000 PLN. Realizacja do końca 2006 r.

Zespół Szkół Gminnych Nr 3 w latach 2002-2006 dokonało zakupu komputerów.
Środki zostały przyznane ramach I dotacji w dniu 24 listopada 2005 r. oraz w ramach II dotacji w dniu 16 maja 2006 r w ramach programu unijnego. Wydatkowano je odpowiednio na:

I dotacja
- zestaw komputerowy uczniowski Optimus (monitor, stacja dysków, myszka)
9 x 2.518,00 = 22.662,00 PLN
- komputer serwer Optimus (monitor, stacja dysków, myszka)
1 x 3.209,00 = 3.209,00 PLN
- komputer Laptop Optimus
1 x 3.372,00 = 3.372,00 PLN
- komputer uczniowski stacja z nagrywarką DVD
1x 2.500,00 = 2.500,00 PLN

II dotacja
- zestaw komputerowy uczniowski Samsung (monitor, stacja dysków, myszka, słuchawki, mikrofon, klawiatura)
9 x 2.340,00 = 21.060,00 PLN
- komputer serwer Samsung (monitor, stacja dysków, myszka, klawiatura)
1 x 5.029,18 = 5.029,18 PLN
- komputer uczniowski roboczy z nagrywarką Samsung (komputer, myszka, stacja dysków, monitor)
1 x 2.599,64 = 2.599,64 PLN
- komputer przenośny Laptop Samsung
1 x 3.623,40 = 3.624,40 PLN

Ponadto otrzymano sprzęt komputerowy w dniach:

27.12.2002 r. – zestaw komputerowy LD (stacja dysków, monitor, myszka, klawiatura)
1 x 3.145,00 = 3.145,00 PLN
12.02.2004 r. – stacja dysków i stary monitor
4 x 1.000,00 = 4.000,00 PLN
9.12.2004 r. – zestaw komputerowy Actina
1 x 2.730,01 = 2.730,01 PLN
22.04.2005 r. – stacja dysków i stary monitor
1 x 1.700,06 = 1.700,06 PLN
7.12.2005 r. – stacja dysków i stary monitor
1 x 1.218,00 = 1.281,00 PLN

Zespół Szkół Gminnych Nr 1 w latach 2002-2006 dokonało zakupu komputerów ze środków unijnych.

2005
(poz. 2 - 10 – Projekt unijny „Edukacja informatyczna 2005)


 1. Drukarka HP Inkret 1000, 1 szt., 629,00 PLN
 2. Komputer-serwer Optimus, 1 szt., 2.416,00 PLN,  dar
 3. Komputery uczn. Optim, 9 szt., 1.725,00 PLN,  dar
 4. Komputer + nagr. DVD, 1 szt., 1.707,00 PLN,  dar
 5. Skaner A4 HP Scanjet 3800, 1 szt., 195,00 PLN,  dar
 6. Sieciowa drukarka laserowa, 1 szt., 784,00, PLN,  dar
 7. Komp. przenośny Optim book MP, 1 szt., 3.372,00 PLN,  dar
 8. Wideoprojektor Epson EMP, 1 szt., 2.137,00 PLN,  dar
 9. Monitor LCD 17”  LG, 11 szt., 793,00 PLN,  dar
 10. Serwer 2003 Micr. Small Business, 1 szt., 468,00 PLN,  dar
 11. Monitor LCD 17” e-yama, 3 szt., 1. 050,00 PLN
 12. Drukarka HP Laserjet 1020, 1 szt., 608,96 PLN
 13. Program „Dotacja unijna”, 1 szt., 239,00 PLN
 14. Zestaw programów komputer, 1 szt., 1.660,00 PLN

2006
 1. Zestaw komputerowy, 1 szt., 2.403,40 PLN
 2. Drukarka HP Laserjet 1018, 1 szt., 427,00 PLN
 3. MS Office Basic Edition 2003 Pl, 1 szt., 707,60 PLN
 4. MS Windows XP Home Ed. Pl, 1 szt., 329,40 PLN
 5. NRT Antivirus 2006, 1 szt., 439,20 PLN

Projekt unijny – “Internetowe Centra Informacji multimedialnej – Biblioteka szkolna”.
Brak danych o cenach. Przekazanie i montaż sprzętu 10.08.2006 r.

 1. Komputer NTT Etiuda, 4 szt.
 2. Monitor 17” Samsung, 4 szt.
 3. Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe HP LaserJet 3052, 1 szt.
 4. Microsoft Office 2003 Professional Pl – licencja, 4 szt.
 5. Microsoft Office 2003 Professional Pl – nośnik, 1 szt.
 6. Oprogramowanie zabezpieczające Cenzor EDU – licencja, 4 szt.
 7. Oprogramowanie zabezpieczające Cenzor EDU – nośnik, 1 szt.
 8. Windows XP Prof. Pl – licencja, 4 szt.
 9. Windows XP Prof Pl – nośnik, 4 szt.
 10. Oprogramowanie edukacyjne – multimedialne encyklopedie (licencje + nośniki), 15 szt.

Szkoła Podstawowa nr 2. Sprzęt zakupiony ze środków UE

2006
Pracownia komputerowa
- projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Pomocy, 42.941,61 PLN
- 10 zestawów komputerowych,
- wideoprojektor,
- skaner,
- drukarka laserowa,
- komputer przenośny


Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 07-08-2007, adam
Czy w związku z zakupem budynku przy ul Spacerowej nadal miasto będzie korzystać z lokalu Społem przy ul. Warszawskiej ?Co sie tam obecnie mieści i jak jest wykorzystane czasowo ?Ile wynosi czynsz ?adam matusiak
Odpowiedź 14-08-2007

Szanowny Panie,
W związku z zakupem nieruchomości przy ulicy Spacerowej 4, miasto zrezygnuje z dzierżawy lokalu od PSS Społem mieszczącego się w Milanówku przy ul. Warszawskiej 37.
W obecnej chwili w lokalu przy Warszawskiej znajdują się siedziby:
- Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień
- Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin
- Oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
- Towarzystwo Miłośników Milanówka
Czynsz wynajmu lokalu wynosi 1.220 zł brutto miesięcznie.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 24-05-2007, adam
Panie Burmistrzu!Ile razy można odbjać tą samą piłeczkę, przecież nie będziemy grać w ping-ponga. DLACZEGO W BIULETYNIE JEST INNA ODPOWIEDŹ NIŻ UDZIELIŁ MI PAN NA SPOTKANIU W STRAŻY ?Podałem konkrety, skoro jest relacja ze spotkania to i pytanie i odpowiedź powinna być zamieszczona taka jak była.Teraz z pańskiej odpowiedzi dowiaduję się jeszcze czegoś nowego. Bardzo proszę na odpowiedź na pytanie powyżej napisane drukowanymi literami. Jaśniej nie potrafię.
Odpowiedź 01-06-2007

Szanowny Panie,
Odpowiedź, której udzieliłem Panu w dniu 23.05.2007 r. e-mailem dot. publikacji w Biuletynie Miasta Milanówka Nr 3/2007 str. 32, jest sumarycznym wynikiem wiosennych spotkań z mieszkańcami. Wobec powyższego temat uważam za wyjaśniony.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 19-05-2007, adam
Pytanie, które zadałem na spotkaniu w Straży o hali sportowej jest wydrukowane w Biuletynie prawidłowo, natomiast odpowiedź jaką mi pan wówczas udzielił nie.W odpowiedzi od pana usłyszałem, że w hali sportowej przy "jedynce" będzie funkcjonowała sekcja wspinaczkowa, sekcja tańca i sekcja judo. Dwie ostatnie to sekcje komercyjne o czym panu na spotkaniu wspomniałem. Nie ma tego w Biuletynie. Później wracając jeszcze raz do tego pytania powiedział pan, że rozważy utworzenie innych sekcji , siatkówki czy koszykówki. W odpowiedzie w Biuletynie jest zawarte stwierdzenie, że planowane jest utworzenie sekcji w piłce siatkowej i koszykowej. Wydaje mi się, że planowanie i rozważenie to dwie różne sytuacje. Nie było też mowy o planowanych 2-3 godzinnych bezpłatnych zajęciach dla młodzieży. Wobec tego skoro pan coś planuje ja teraz proszę o konkrety. Od kiedy będą działać te sekcje, jaką kwotę miasto planuje przeznaczyć na ich istnienie, kto się będzie tym zajmował i na jakich warynkach. Adam Matusiak
Odpowiedź 24-05-2007

Szanowny Panie!
Odpowiedź dotycząca utworzenia sekcji sportowych przy Miejskiej Hali Sportowej nr 2, zamieszczona w Biuletynie nr 3/2007 str. 32, ma charakter ogólny, ponieważ Dyrekcja Zespołu Szkół Gminnych nr 1 znajduje się obecnie
na wstępnym etapie tworzenia nowych sekcji przy Uczniowskim Klubie Sportowym. Klucz jest taki, że zostaną utworzone sekcje cieszące się największym potencjalnym zainteresowaniem, tj.: np. w piłce koszykowej i siatkowej. Ponadto będzie kontynuowana posiadająca tradycję sekcja wspinaczkowa. Środki na funkcjonowanie sekcji zostaną zabezpieczone w
odpowiedniej wysokości - w zależności od skali potrzeb, w budżecie ZSG nr 1, począwszy od roku szkolnego 07/08. Sekcje będą prowadzone odpłatnie przez nauczycieli wf, trenerów i instruktorów. Koordynacją sekcji w ramach zakresu
obowiązków zajmować się będą pracownicy obsługujący halę.

z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka
 

do góry strony


Wersja do druku