Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Edukacja»  Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli 2017/2018

Szanowni Rodzice! Rekrutacja do przedszkoli w Milanówku na rok szkolny 2017/2018 po raz pierwszy przeprowadzona zostanie w sposób elektroniczny. Poniżej prezentujemy niezbędne informacje i wyjaśnienia.

Rejestracja dotyczy dwóch publicznych przedszkoli działających na terenie Milanówka:

 • Przedszkola nr 1 w Milanówku mieszczącego się w dwóch lokalizacjach:
  • przy ul. Fiderkiewicza 43
  • i przy ul. Podgórnej 49,
 • Przedszkola „Kasperek” przy ul Brwinowskiej 2D.

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem strony https://przedszkola-milanowek.nabory.pl.

Zasady rekrutacji do przedszkoli

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych w Milanówku na rok szkolny 2017/2018 zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2016 r. poz. 59), Zarządzeniu nr 53/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych w Gminie Milanówek na rok szkolny 2017/2018 oraz Uchwale nr 254/XXX/2017 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek.

Najważniejsze zasady rekrutacji:

 • Rejestracji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w systemie elektronicznym można dokonać w terminie od 3 kwietnia 2017 r. od godz. 10:00 do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00  pod adresem https://przedszkolamilanowek.nabory.pl. We wniosku możecie Państwo zaznaczyć przedszkole pierwszego i drugiego wyboru.
 • Po zarejestrowaniu w systemie, wniosek należy wydrukować (bądź poprosić o wydrukowanie zarejestrowanego już wniosku w przedszkolu), a następnie podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów  należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie od 3 kwietnia 2017 r. od godz. 10:00 do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00. W przypadku braku dostępu do Internetu, mogą Państwo udać się do  sekretariatu przedszkola, do którego chcielibyście zapisać dziecko i tam uzyskacie w tym zakresie pomoc.
 • Kolejność składanych wniosków nie ma znaczenia w procesie rekrutacji.
 • Dnia 5 maja 2017 r. o godz. 12:00 w przedszkolach zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. W tym samym czasie będziecie także Państwo mieli możliwość  sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
 • W terminie od 5 maja 2017 r. od godz. 12:00 do 15 maja 2017 r. do godz. 16:00 będziecie Państwo zobowiązani do złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola. Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli zapisu dziecka do danego przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Brak potwierdzenia woli zapisu dziecka jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
 • W dniu 16 maja 2017 r. o godz. 14:00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

 • Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 • Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
 • Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Kryteria przyjęć do przedszkoli

W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznych przedszkolach w Milanówku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Milanówka. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Milanówka jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole publiczne nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę  kryteria gminne przyjęte uchwałą Rady Miasta Milanówka:

L.p. Kryterium Wartość kryterium w punktach Rodzaj dokumentu
potwierdzający
spełnianie kryterium
1 Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola 20 pkt Oświadczenie rodzica kandydata zawarte we wniosku o przyjęcie do przedszkola
2 Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą Dla każdego rodzica (prawnego opiekuna) 12 pkt, max 24 pkt Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)
3 Dziecko, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/ prawni opiekunowie) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka Dla każdego rodzica (prawnego opiekuna) 28 pkt, max 56 pkt Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi 100 pkt.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszego i drugiego etapu rekrutacyjnego

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń określonych w formularzu wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wymagane do wniosku dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu sporządzonego przez urząd, który wydał dokument w oryginale.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Wszystkie oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kontynuacja wychowania w przedszkolu

Opisane powyżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola publicznego w Milanówku. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do ww. przedszkoli, a chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w dotychczasowej placówce, zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 16 do 27 marca 2017 r. do godziny 15:00.

Informacje

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do przedszkoli proszę o kontakt z Referatem Oświaty, tel. 22 758 30 61 wew. 116 lub 185.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku