Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej
w otwartym konkursie ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 1. Zadanie I - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych;
 2. Zadanie II - z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży;
 3. Zadanie III – z  zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działające na terenie Miasta Milanówka - do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. (Zarządzenie Nr 164/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2012 r.)

I.      Informacje ogólne

 1. Komisja działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowej, stanowiący Załącznik do Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
  o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013 (Uchwała Nr 233/XXII/12 Rady Miasta Milanówka
  z dnia 29 listopada 2012 r.)
  Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

II.      Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie Miasta Milanówka, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert;

III.      Zadania członka Komisji Konkursowej

 1. Udział w posiedzeniach Komisji;
 2. Zapoznanie się z ofertami;
 3. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 4. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w Programie Współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2013;
 5. Podpisanie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej.

IV.      Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka,
ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ciesielka@milanowek.pl w terminie do dnia 27 grudnia 2012 roku.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Jerzy Wysocki


Wersja do druku