Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje dotyczące projektu zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: zmiany Uchwały Nr 101/XIV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 35) został przedłużony termin przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w przedszkola do dnia 31 sierpnia 2019 r., dlatego należy dostosować zapisy w regulaminie do nowych przepisów prawa. Ponadto w/w ustawa zniosła obowiązek szkolny 6-latków, wskutek czego zmniejsza nam się liczba miejsc w przedszkolu publicznym dla dzieci 3-letnich.

Po analizie różnych rozwiązań organizacyjno-prawnych, dzięki którym 3-latkom moglibyśmy zapewnić miejsce realizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017  jest możliwość przyznania przedszkolom niepublicznym dotacji na każde dziecko w wysokości 99% wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Milanówek, pomniejszonych o opłaty ponoszone przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, pod warunkiem, że przedszkola te będą stosowały zasady odpłatności za przedszkole, jakie obowiązują w przedszkolu prowadzonym przez gminę. Korzyści ze zwiększonej dotacji bezpośrednio odniosą rodzice, bowiem odpłatność za przedszkola niepubliczne będzie w takiej samej wysokości jak za przedszkole samorządowe.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 2 do 9 marca 2016 r. do godz. 1200
  • komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano  tel. 22 758 30 61 wew. 185, oswiata@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 2 do 9 marca 2016 r. do godz. 1200 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska


Pliki do pobrania:


Wersja do druku