Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Od Strategii Rozwoju Turystyki do Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Stan rozwoju marki lokalnej

Konspekt wystąpienia

 1. Przyczyny powołania Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
 2. Umowa o współdziałaniu
 3. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – marką turystyczną?
 4. Dotychczasowe i bieżące działania oraz plany

Ad 1 Przyczyny powołania Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, to nazwa porozumienia trzech samorządów lokalnych: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, podpisanego w czerwcu 2010 r. Idea porozumienia zrodziła się z potrzeby połączenia wysiłków na rzecz rozwoju trzech sąsiadujących ze sobą ośrodków o podobnej specyfice. Brwinów, Milanówek i Podkowę Leśną łączą podobne uwarunkowania przestrzenne, społeczne i gospodarcze. Wszystkie trzy gminy należą do atrakcyjnych miejsc zamieszkania, ze względu na to, iż są tzw. gminami zielonymi, gdzie nie ma przemysłu, a walory środowiska naturalnego podlegają szczególnie ochronie.

Zaczęło się od warsztatów na temat uwarunkowań rozwoju Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, w których wzięli udział przedstawiciele wszystkich trzech samorządów. Doszli oni do wniosku, że trzy gminy powinny połączyć siły, by lepiej zaspokajać potrzeby obecnych mieszkańców, a także, by zapewnić sobie w dłuższej perspektywie wygrywanie konkurencji z innymi gminami aglomeracji warszawskiej o pozyskiwanie kolejnych mieszkańców. Samorządowcy doszli do wniosku, iż wykorzystując potencjał trzech swoich gmin będą mogli zarówno lepiej odpowiedzieć na potrzeby obecnych mieszkańców, jak i tworzyć lepsze warunki dla osiedlania się kolejnych. Zdają sobie sprawę, iż w warunkach zaostrzającej się konkurencji, także wśród samorządów, sąsiedzka współpraca i strategiczne planowanie rozwoju mają coraz większe znaczenie.

Ad 2 Umowa

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania trzej burmistrzowie, upoważnieni uchwałami poszczególnych rad gmin, podpisali 11 czerwca 2010 r. na podstawie ustawy o samorządzie gminnym umowę o współdziałaniu trzech samorządów. Tym samym do życia powołane zostało Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

W umowie założony został szeroki zakres współpracy. Uzgadniane mają być zarówno plany rozwoju, jak i konkretne przedsięwzięcia w: gospodarce komunalnej, kulturze, sporcie, ochronie środowiska. W ramach współpracy promowana ma być specyfika swoich miast-ogrodów, jako wyjątkowa cecha, nadająca trzem gminom charakter miejsc idealnych do zamieszkania. Partnerzy mają wspierać w staraniach o pozyskanie dofinansowania na podejmowane – wspólne lub indywidualne – przedsięwzięcia.

Współdziałanie ma służyć osiągnięciu głównego celu współpracy, jakim jest podniesienie poziomu życia mieszkańców trzech gmin Trójmiasta. Wśród celów szczegółowych są: zwiększenie przestrzeni publicznych służących rekreacji mieszkańców i zagospodarowywanie istniejących; poszerzenie bazy mieszkań socjalnych i komunalnych; modernizacja dróg lokalnych; zwiększenie dostępności tzw. szybkiego Internetu; ochrona środowiska naturalnego, promocja lokalnego potencjału kulturalnego, w tym dziedzictwa kulturowego. Współdziałanie ma odbywać się w formie przede wszystkim wzajemnej bieżącej wymiana informacji o sposobach rozwiązywania problemów z zakresu dziedzin współpracy, następnie uzgadnianiu realizacji przedsięwzięć i wspieranie się w wysiłkach na rzecz pozyskania ich dofinansowania oraz sprzyjanie rozwojowi współpracy organizacji społecznych.

Ad 3 Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – marką turystyczną?

W umowie o współdziałaniu Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej zapisano jako główny cel tegoż współdziałania podniesienie poziomu życia mieszkańców trzech gmin. Na jednym ze spotkań trzej burmistrzowie jasno określili, iż najważniejszą grupą odbiorców wspólnych działań są mieszkańcy. Te dwa aspekty oraz struktura bazy ekonomicznej każdej z gmin (zdecydowana przewaga gospodarstw domowych, jako źródła dochodu budżetu) wyznaczają założenie budowania marki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, jako marki osadniczej. Przekaz o atrakcyjności turystycznej gmin może zatem uzupełniać (wspierać!) przekaz główny o atrakcyjności osadniczej, ale nie może go zdominować.

Ad 4 Dotychczasowe i bieżące działania oraz plany

A)    Dotychczasowe i bieżące

 1. Przygotowanie uroczystego podpisania umowy o współdziałaniu Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej
 2. Konkurs fotograficzny „Maszyn urok i czar”
 3. Praca nad logo Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
 4. Promocja Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów podczas EDD (baner, ulotki)
 5. Opracowanie w partnerstwie projektu szkoleniowego dla pracowników UM

B)    Plany – do końca roku 2010

 1. Oznaczenie gmin (co najmniej przy drogowskazach i wewnątrz UM) znakiem Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

C)    Plany na przyszłość

 1. Przygotowanie katalogu przedsięwzięć: a) wspólnych i b) indywidualnych wspieranych
 2. Przygotowanie wspólnej mapy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

 

Konferencja Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”


Wersja do druku