Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

Kierownik: Emilia Misiak

Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 758 30 62 wew. 202, 204, 212 (kierownik), 214, 221, 233
e-mail: srodowisko@milanowek.pl

Zobacz również:

Zadania:

1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią działa w celu zapewnienia ochrony środowiska i przyrody w Mieście, zapewnienia pielęgnacji i rozwoju zieleni miejskiej oraz prowadzenia spraw rolnych.
2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony środowiska i przyrody dotyczące w szczególności:

1) ochrony środowiska przed odpadami i gospodarką odpadami, w tym gospodarką odpadami niebezpiecznymi;
2) ochrony wód i gruntu przed zanieczyszczeniami;
3) eliminowania uciążliwości dla środowiska maszyn i urządzeń oraz środków transportu;
4) ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem;
5) prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ekologii;
6) kontroli działalności gospodarczej potencjalnie zagrażającej środowisku;
7) usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska;
8) prowadzenia spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska;
9) utrzymania czystości i porządku przez podmioty inne niż gmina;
10) utrzymania zimowego dróg;
11) gospodarowania koszami ulicznymi i ławkami parkowymi, placami zabaw, toaletami przenośnymi, pojemnikami na odzież używaną, słupami i tablicami ogłoszeniowymi;
12) zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne;
13) prowadzenia spraw związanych z bezdomnymi zwierzętami;
14) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
15) innych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;
16) ocen i prognoz oddziaływania na środowisko;
17) decyzji na odbiór i wywóz odpadów płynnych;
18) prac społecznie użytecznych, robót publicznych i pracy osób odpracowujących wyroki sądów;
19) badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
20) ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
21) udostępniania informacji o środowisku;
22) zakłócenia stosunków wodnych,
23) decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku zmian stanu wody na gruncie;
24) decyzji zatwierdzających ugodę dotyczącą zmian stanu wody na gruntach.

3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu zieleni miejskiej i zadrzewień dotyczące w szczególności:

1) konserwacji i urządzania zieleni miejskiej, zieleni na miejscach pamięci narodowej i pielęgnacji drzew - pomników przyrody;
2) zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
3) weryfikowania zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew/krzewów na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
4) wymierzania kar i naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów;
5) uzgadniania i opiniowania opracowań innych podmiotów związanych z ochroną zieleni, wycinką i zadrzewieniem;
6) typowania elementów przyrody o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych do poddania pod ochronę;
7) współpracy z organizacjami ekologicznymi i innymi podmiotami w zakresie ochrony przyrody.

4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu rolnictwa dotyczące w szczególności:

1) prowadzenia spraw rolnych na terenie Miasta;
2) ochrony roślin uprawnych;
3) ochrony zwierząt przed chorobami zakaźnymi;
4) wyborów do izb rolniczych.

5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

1) rejestr działalności regulowanej;
2) ewidencje wydanych decyzji środowiskowych;
3) ewidencje pomników przyrody;
4) ewidencja zbiorników bezodpływowych.


Wersja do druku