Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Skarbnik Miasta

Skarbnik Miasta
Bożena Sehn


Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, pok. nr 13
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62
e-mail: skarbnik@milanowek.pl

Kompetencje Skarbnika:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Miasta.
2. Skarbnik prognozuje, koordynuje i nadzoruje politykę finansową Miasta oraz prowadzoną w jej ramach gospodarkę finansową.
3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

4) opracowywanie projektów budżetu Miasta;
5) opiniowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych;
6) prognozowania, planowania i nadzorowania realizacji budżetu Miasta;
7) kontrasygnowanie oświadczeń woli, mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
8) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi Miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
9) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
10) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

4. Podczas nieobecności Skarbnika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Burmistrza na wniosek Skarbnika i upoważniony przez Skarbnika do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
5. Przy wykonywaniu zadań powierzonych przez Burmistrza Skarbnik działa na podstawie i w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.
6. Skarbnikowi Miasta podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Urzędu:

1) Referat Budżetowo-Księgowy
2) Referat Podatków i Opłat Lokalnych;
3) Referat Usług Wspólnych.


Wersja do druku