Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Burmistrz Miasta Milanówka ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2011r. - termin składania ofert: 24.06.2011r.

Burmistrz Miasta Milanówka
ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w 2011 roku

 1. Konkurs obejmuje realizację zadań publicznych w zakresie:
  dofinansowania do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych promującego zdrowy styl życia, wspierającego działanie w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych w okresie od 25 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r., na kwotę 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł).
 2. Zasady przyznawania dotacji zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
 3. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 4. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym oraz na stronie internetowej www.milanowek.pl.
 5. Zasady przygotowania oferty określa art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536).
 6. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 24 czerwca 2011 r. do godz. 16.00 na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek. Oferty, które wpłyną do Urzędu po 24 czerwca 2011 r. nie będą brały udziału w konkursie.
 7. Oferty dostarczone w inny sposób lub na inny adres nie będą brały udziału w konkursie.
 8. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 9. Otwarcie ofert odbędzie się 27 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 w Referacie Oświaty Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45 (I piętro).
 10. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 27 czerwca 2011 r.
 11. Oferty zostaną rozpatrzone pod względem oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich i bazy materialnej.
 12. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.
 13. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wersja do druku