Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie konsultacji

Ogłoszenie konsultacji

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 24.10.2013 r. do 13.11.2013 r.
  • komórka odpowiedzialna: Referat Komunikacji Społecznej
  • osoba do kontaktu: Monika Samoraj tel. 22 758 30 61 wew. 120;
    adres e-mail: ngo@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej -  w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 24.10.2013 r. do 13.11.2013 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


Wersja do druku