Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Samodzielne stanowisko: Łukasz Ryk

Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 115, fax 22 758 81 20
e-mail: lukasz.ryk@milanowek.pl


Zadania:

1. Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego działa w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów: obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz realizacji spraw obronnych.
2. Stanowisko realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z obronnością i obroną cywilną dotyczące w szczególności:

1) Przygotowań i realizacji przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej przez: administrację Urzędu oraz organy jednostek samorządu terytorialnego, podległe i nadzorowane przez Burmistrza Miasta Milanówka jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne;
2) spraw związanych z pełnieniem przez Burmistrza funkcji terenowego organu obrony cywilnej;
3) opracowywania dokumentacji dotyczącej:

a) pozamilitarnych przygotowań obronnych,
b) operacyjnego funkcjonowania Miasta w warunkach kryzysu i wojny,
c) programowania obronnego,
d) stanowisk kierowania,
e) organizacji Urzędu na czas wojny,
f) przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,
g) organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,
h) służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

4) szkolenia obronnego i obrony cywilnej na terenie Miasta;
5) ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
6) powoływania, formowania oraz przygotowania do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
7) nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;
8) decyzji wydawanych na wniosek dowódców jednostek wojskowych, związanych z utworzeniem stref niebezpieczeństwa na obszarze województwa mazowieckiego;
9) doręczania kart powołania do służby wojskowej w trybie natychmiastowym w Mieście;
10) przygotowań obronnych służby zdrowia;
11) zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS);
12) spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne;
13) gminnego planu obrony cywilnej;
14) jednostek organizacyjnych obrony cywilnej szczebla gminnego oraz formacji obrony cywilnej w Mieście:
15) ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
16) ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia.

3. Stanowisko realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczące w szczególności:

1) planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
2) pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

4. Stanowisko realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z zarządzaniem kryzysowym, dotyczące w szczególności:

1) Działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Miasta;
2) gminnego planu zarządzania kryzysowego;
3) szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
4) zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
5) gromadzenia i przetwarzania danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze Miasta;
6) funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;
7) systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
8) stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
9) planowania wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
10) planowania wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
11) usuwania skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym i klęsk żywiołowych;
12) przekazywania, poprzez Sekretarza, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej;
13) współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
14) współdziałania z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;
15) ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych;
16) obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej;
17) ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.

5. Stanowisko realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z ochroną przeciwpożarową, dotyczące w szczególności:

1) funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy;
2) ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych członkom OSP;
3) wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej oraz udzielania dotacji jednostkom OSP;
4) zaświadczeń o potwierdzeniu spełnienia wymagań w zakresie badań lekarskich dla osób kierujących pojazdem uprzywilejowanym OSP.

6. Stanowisko prowadzi rejestry i ewidencje dotyczące właściwości merytorycznej Stanowiska, w tym decyzji świadczeń rzeczowych i osobistych.


Wersja do druku