Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Referat Usług Wspólnych

Kierownik: Agnieszka Malińska

Kontakt:

ul. Żabie Oczko 1, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61
fax 22 758 81 20

Zadania:

1. Referat Usług Wspólnych działa w celu zapewnienia obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych oraz obsługi płacowej pracowników tych jednostek.
2. Referat realizuje zdania dotyczące obsługi finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek, w szczególności:

1) zapewnienia realizacji zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych;
2) przygotowywania w formie pisemnej i aktualizowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości dla każdej jednostki obsługiwanej;
3) prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
4) kontroli formalno-rachunkowej dostarczonych dokumentów jednostek obsługiwanych;
5) prowadzenia obsługi bankowej i dokonywania przelewów jednostek obsługiwanych;
6) przygotowania wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych oraz analizowania stanu wykonania planów finansowych i przygotowywania zmian w planach finansowych jednostek obsługiwanych;
7) sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej;
8) egzekucji należności jednostek obsługiwanych;
9) ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek obsługiwanych oraz sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w tym zakresie;
10) gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości;
11) okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, z wyłączeniem przeprowadzania inwentaryzacji w formie spisu z natury;
12) prowadzenia spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych oraz wszelkich rozrachunków z tym związanych, w tym m.in. ZUS, US, ZFSS, PKZP;
13) przygotowania wspólnie z kierownikami jednostek obsługiwanych sprawozdań opisowych półrocznych i rocznych;
14) przygotowywania sprawozdań ze średnich wynagrodzeń nauczycieli,
15) rozliczania wydatków zleconych z zakresu działalności oświatowej związanych z dotacjami celowymi;
16) prowadzenia rozliczeń publicznoprawnych w zakresie VAT niezbędnych do łącznego rozliczenia gminy i jednostek obsługiwanych na gruncie podatku od towarów i usług, w tym sporządzanie ewidencji, dokumentów źródłowych oraz cząstkowych rejestrów sprzedaży i zakupów, a także deklaracji;
17) obsługi finansowej projektów realizowanych ze środków zewnętrznych.
18) prowadzenia spraw statystycznych dotyczących gminnej oświaty, w części dotyczącej zadań referatu;
19) sporządzania informacji o stanie realizacji oświaty w części dotyczącej zadań referatu.

3. Referat prowadzi następujące rejestry i ewidencje związane z jednostkami obsługiwanymi:

1) ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
2) rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony.


Wersja do druku