Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik: Piotr Sobucki

Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 wew. 215 (dla interesantów), 158, (p.o. kierownika), 208, 240, (kierownik) 243
e-mail: gospodarka.nieruchomosciami@milanowek.pl

Zobacz również:

Zadania:

1. Referat działa w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a także odpowiedniej ochrony i opieki nad zabytkami.
2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczące w szczególności:

1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta) polegającego na:

a) kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w księgach wieczystych nieruchomości,
b) kontrolowaniu i aktualizowaniu wpisów w ewidencji gruntów i budynków;
c) prowadzeniu spraw dotyczących wyceny nieruchomości,
d) prowadzeniu spraw dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości,
e) oddawania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd,
f) obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
g) dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości,
h) naliczania należności za nieruchomości,
i) egzekwowanie niefinansowych obowiązków i świadczeń od podmiotów korzystających z nieruchomości,
j) podejmowanie czynności w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości, w tym w sprawach o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy i użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku i o zasiedzenie nieruchomości;

2) odszkodowań i obowiązku wykupienia nieruchomości lub jej części z tytułu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) przygotowywanie informacji o zgłoszonych żądaniach odszkodowawczo-zamiennych;
4) dochodzenia zwrotu odszkodowań w przypadku uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
5) odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod publiczne drogi gminne;
6) regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym dróg publicznych;
7) podziałów nieruchomości, scaleń i podziałów nieruchomości oraz rozgraniczania nieruchomości;
8) numeracji porządkowej nieruchomości;
9) prowadzenie spraw związanych z nazwami ulic i placów;
10) opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości lub stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej albo do korzystania z wybudowanej drogi;
11) ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dotyczące w szczególności dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

1) gminny zasób nieruchomości;
2) gminną ewidencję zabytków;
3) ewidencję miejscowości, ulic i adresów.


Wersja do druku