Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Urząd Miasta

Referat Technicznej Obsługi Miasta

Kierownik: Adam Adamczyk

Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 wew. 233, 244, 246, 247, 251
e-mail: tom@milanowek.pl

Zobacz również:

Zadania:

1. Referat Technicznej Obsługi Miasta działa w celu zarządzania drogami gminnymi, realizacji inwestycji miejskich w zakresie budowy i przebudowy obiektów budowlanych, urządzeń i infrastruktury technicznej Miasta, utrzymania infrastruktury technicznej, melioracji i odwodnienia Miasta oraz organizowania i nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem transportu miejskiego.
2. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu dróg gminnych poprzez realizację zadań zarządcy drogi, dotyczące w szczególności:

1) projektów planów rozwoju sieci drogowej;
2) projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienia funkcji inwestora;
4) utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
5) inżynierii ruchu;
6) przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacji robót w pasie drogowym;
8) zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
9) zezwoleń na zjazdy z dróg;
10) ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
11) sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
12) okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
13) robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
14) przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
15) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
16) ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
17) okresowych pomiarów ruchu drogowego;
18) uzgadniania projektów budowy infrastruktury technicznej w pasach drogowych dróg gminnych;
19) wnioskowania do Rady o zaliczenie lub zmianę kategorii drogi do kategorii dróg gminnych;
20) wniosków o ustalenie lub zmianę strefy płatnego parkowania.

3. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dotyczące w szczególności:

1) pełnienia funkcji inwestora w przypadku przygotowywania i realizacji robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie obiektów budowlanych, urządzeń i infrastruktury technicznej Miasta, z wyłączeniem budów i przebudów realizowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta;
2) współpracy z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju;
3) wykonywania i remontów infrastruktury technicznej Miasta;
4) zadań inwestycyjnych umieszczonych w budżecie Miasta i w Wieloletnim Planie Finansowym;
5) lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej;
6) opinii o studium ochrony przeciwpowodziowej;
7) projektu założeń do planu i projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe i jego aktualizacja;
8) opiniowania wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

4. Referat realizuje zadania własne gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, dotyczące w szczególności:

1) badania i analizowania potrzeb oraz planowania rozwoju;
2) organizowania publicznego transportu zbiorowego;
3) zarządzania publicznym transportem zbiorowym;
4) budowy, przebudowy i remontu: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina; wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

5. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

1) ewidencję dróg i obiektów mostowych;
2) rejestr decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogowym;
3) rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego;
4) rejestr decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.


Wersja do druku