Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji rekrutacyjnej

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko Audytora wewnętrznego – OGŁOSZENIE NR 18/2015.

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działające na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców do zgłaszania kandydatów na członka Komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko Audytora wewnętrznego.

 1. Informacje ogólne
  • Komisja działa w oparciu o Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiący Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 7/VII/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
  • Udział w pracach Komisji rekrutacyjnej jest nieodpłatny.
 2. Wymagania stawiane kandydatom
  W skład Komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców, pod warunkiem, że żaden członek organizacji nie będzie kandydował w ogłoszonym konkursie.
 3. Zadania członka Komisji rekrutacyjnej
  • udział w posiedzeniach Komisji,
  • zapoznanie się z ofertami kandydatów (CV, list motywacyjny)
  • ocena kandydatów pod względem merytorycznym, w celu wyłonienia nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymują 1 głos łącznie, zgodnie z zapisami Regulaminu naboru)
  • podpisanie protokołu Komisji.
 4. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
  Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kadry@milanowek.pl w terminie do dnia 5 sierpnia 2015 roku do godz. 16:00.
 5. Miejsce i termin prac komisji rekrutacyjnej
  Prace Komisji rekrutacyjnej rozpoczną się w dniu 7 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:


Wersja do druku