Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ OCENY KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej –
OGŁOSZENIE NR 4/2015.


Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działające na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców do zgłaszania kandydatów na członka Komisji rekrutacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej.


1. Informacje ogólne


1) Komisja działa w oparciu o Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiący Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 7/VII/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.
2) udział w pracach Komisji rekrutacyjnej jest nieodpłatny.


2. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców, pod warunkiem, że żaden członek organizacji nie będzie kandydował w ogłoszonym konkursie.


3. Zadania członka Komisji rekrutacyjnej


1) udział w posiedzeniach Komisji,
2) zapoznanie się z ofertami kandydatów (CV, list motywacyjny)
3) ocena kandydatów pod względem merytorycznym, w celu wyłonienia nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymują 1 głos łącznie, zgodnie z zapisami Regulaminu naboru)
4) podpisanie protokołu Komisji.

4. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@milanowek.pl w terminie do dnia 2 lutego 2015 roku do godz. 19:00.

5. Miejsce i termin prac komisji rekrutacyjnej
Prace Komisji rekrutacyjnej rozpoczną się w dniu 4 lutego o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45.


Wersja do druku