Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – OGŁOSZENIE NR 19/2015.

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działające na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców do zgłaszania kandydatów na członka Komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku.

I. Informacje ogólne

  1. Komisja działa w oparciu o Regulaminu i zasady pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu wyłonienia dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiący Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 139/VII/2015 z dnia 11 września 2015 r.
  2. udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatomW skład Komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), działających na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców, pod warunkiem, że żaden członek organizacji nie będzie kandydował w ogłoszonym konkursie.

III. Zadania Komisji konkursowej

  1. Określenie kryteriów oceny przydatności kandydata;
  2. przeprowadzenie postępowania konkursowego;
  3. sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji;
  4. przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją organizatorowi.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji konkursowej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretarz@milanowek.pl w terminie do dnia 21 września 2015 roku do godz. 18:00.

V. Miejsce i termin prac komisji konkursowej

Prace Komisji konkursowej rozpoczną się niezwłocznie po powołaniu Komisji odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka.


Pobierz pliki:


Wersja do druku